นักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง

  กฤติกา แดงรัตน์
  เบอร์ภายใน 42128, 42129 มือถือ 088-3403040
  ckriti@kku.ac.thขั้นตอนการขอรับทุน
  ประกาศ 3/2559 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย


1) นักวิจัยยื่นใบสมัคร

  1.1   ใบสมัคร (ผ่านคณะหรือต้นสังกัด)

  แบบเสนอรายชื่อ นักวิจัยอาวุโส มข
  แบบเสนอรายชื่อ เมธีวิจัยอาวุโส มข


2) คณะกรรมการพิจารณาสรรหานักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง

  เมื่อคณะกรรมการอนุมัติ

  2.1 ประกาศ 2456/2562 ผลการสรรหานักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศผลการสรรหานักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง 2564
  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง


3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

  เมื่อคณะกรรมการอนุมัติข้อเสนอโครงการและงบประมาณ

  แบบฟอร์มรายงาน-นักวิจัยอาวุโส
  แบบฟอร์มรายงาน-เมธี่วิจัยอาวุโส
  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง(ต่อสัญญา)
  คำสั่ง-มอบอำนาจคณบดีลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น