แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  บันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ
  ใบสำคัญรับเงิน
  แบบรายงานความก้าวหน้า
  แบบการจัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบููรณ์
  แบบการจัดทำบทความ (Manuscript)
  ขั้นตอนการส่งรายงานวิจัยและปิดโครงการ
  บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย)
  บันทึกข้อความขออนุมัติยุติโครงการ


ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณ
  การจัดสรรงวดเงินและการเบิกจ่ายเงิน (2521/2558)
  ปรับปรุงการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ (1472/56)
  แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
  ขั้นตอนและคำอธิบายการรับเงิน
  ขั้นตอนและคำอธิบายการเบิกจ่ายเงิน
  แบบการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย