ทุน: ฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก
(Post-Doctoral Training)


  สิริประภา กิตติกำจร/ยุพิณ โสภาราษฏร์
  043-203177, เบอร์ภายใน: 50450
  siriki@kku.ac.thประกาศทุน


  ปีงบประมาณ 2565 * New

  ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2565
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัยทุนฝึกอบรมหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2565


  ปีงบประมาณ 2564

  ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ปี 64
  แบบเสนอโครงการวิจัยทุนฝึกอบรมหลังปริญญาเอก ประจำปี 2564


  ปีงบประมาณ 2563

  ประกาศ 3032-2562 การรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
  แบบเสนอโครงการวิจัย
  ประกาศ 1575/2562 หลักเกณฑ์การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)


ประกาศผลการพิจารณาทุน ประจำปี

  ผลการพิจารณาทุนฯ ประจำปี 2564 (ประกาศ 647/2564) * New

  ผลการพิจารณาทุนฯ ประจำปี 2563 (รอบที่2) (ประกาศ 1867/2563)
  ผลการพิจารณาทุนฯ ประจำปี 2563 (ประกาศ 26/2563)
  ผลการพิจารณาทุนฯ ประจำปี 2562 (ประกาศ 2178/2562)