ทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

  พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ม
  098-1028390, เบอร์ภายใน: 42131
  praphanph@kku.ac.thทุนปีงบประมาณ 2563

  1 ลักษณะแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ
  2.1 คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์ (สำหรับนักวิจัย)
  2.2 คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์ (สำหรับผู้ประสานของหน่วยงาน)
  3 ประเด็นวิจัย เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง
  4 ช่วงเวลารับ concept paper Spearhead
  5 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) สำหรับแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ
  6 เกณฑ์กลั่นกรองแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ
  ระบบบริหารและติดตามประเมินผล Siriporn Pittayasophon
  ระบบบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ (ออนไลน์)