งานวิจัยที่ตีพิมพ์ (Published Research)
คณะ   คณะวิทยาศาสตร์   ประเภท   ปีงบประมาณ   ปี   2020  
คณะหน่วยงาน
(หัวหน้าโครงการ)
ทุนภายใน(งบมหาวิทยาลัย) ทุนภายใน(งบแผ่นดิน) ทุนภายนอก(ในประเทศ) ทุนภายนอก(ต่างประเทศ) รวม(บาท)
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ