กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ (Published Research)
งบประมาณการวิจัยปี   ทั้งหมด  
คณะหน่วยงาน
(หัวหน้าโครงการ)
Journal Proceeding รวมทั้งหมด
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ
0
4
0
0
4
วิทยาลัยนานาชาติ
1
21
2
0
24
สำนักหอสมุด
0
0
0
0
0
คณะวิศวกรรมศาสตร์
448
589
573
521
2,131
คณะศิลปกรรมศาสตร์
4
9
5
2
20
วิทยาเขตหนองคาย
24
39
8
27
98
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
298
73
730
76
1,177
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
0
0
0
0
0
คณะบริหารธุรกิจ
4
10
0
1
15
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
0
41
0
0
41
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
183
30
110
74
397
บัณฑิตวิทยาลัย
7
8
3
3
21
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
109
22
161
76
368
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
0
0
0
สำนักบริการวิชาการ
0
0
0
0
0
คณะทันตแพทยศาสตร์
290
275
21
51
637
คณะนิติศาสตร์
0
2
0
0
2
คณะวิทยาศาสตร์
364
1,357
223
159
2,103
สำนักงานอธิการบดี
4
16
1
0
21
คณะเทคโนโลยี
135
270
94
251
750
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
0
2
0
0
2
คณะเกษตรศาสตร์
1,778
1,000
845
488
4,111
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591
228
224
492
1,535
คณะศิลปศาสตร์
0
6
0
3
9
คณะศึกษาศาสตร์
1,022
190
119
535
1,866
คณะสัตวแพทยศาสตร์
233
170
74
91
568
คณะสาธารณสุขศาสตร์
402
131
16
114
663
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
1
2
0
3
6
คณะเทคนิคการแพทย์
441
567
57
70
1,135
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
83
135
11
55
284
คณะพยาบาลศาสตร์
663
124
10
48
845
คณะแพทยศาสตร์
592
2,049
25
82
2,748
คณะเภสัชศาสตร์
778
896
615
876
3,165
คณะเศรษฐศาสตร์
2
4
0
0
6
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
0
21
0
0
21