กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการวิจัย (Research Projects)
โครงการวิจัย (Research Projects)
โครงการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

หัวหน้าโครงการ : พฤกษ์ พฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 2 เดือน ( 1/11/2560 - 30/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 1500000
ผู้ให้ทุน : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ จังหวัดปราจีนบุรี
สถานภาพ : ()

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มผงโรยข้าวรสสมุนไพรและรสสาหร่าย

หัวหน้าโครงการ : รัชฎา รัชฎา คณะเทคโนโลยี
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 4 เดือน ( 4/8/2560 - 30/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 250000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Agriculture & Food
สถานภาพ : ()

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพริกสด "พริกมันดำ มข." เพื่ออุตสาหกรรมพริกบดแผ่นอเนกประสงค์
( Technological transferred for " Mundam KKU" hot peper for grind -chili sheet industry )

หัวหน้าโครงการ : สุชีลา สุชีลา คณะเกษตรศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 5 เดือน ( 21/7/2560 - 30/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 250000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Agriculture & Food
สถานภาพ : ()

การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สุขภาพจากหม่อนไหม

หัวหน้าโครงการ : จินตนาภรณ์ จินตนาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 5 เดือน ( 21/7/2560 - 30/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 750000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Agriculture & Food
สถานภาพ : ()

การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากข้าว

หัวหน้าโครงการ : จินตนาภรณ์ จินตนาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 5 เดือน ( 21/7/2560 - 30/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 750000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Agriculture & Food
สถานภาพ : ()

โครงการจัดทำประชาพิจารณ์ให้กับศูนย์คัดแยกและกำจัดขยะแบบบูรณาการ ในพื้นที่ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าโครงการ : เตือนใจ เตือนใจ คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 01 เดือน ( 15/11/2560 - 15/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 170000
ผู้ให้ทุน : ไทยโก้เทคโนโลยี จำกัด โดย มี บริษัท เอ็ม.บี.ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สถานภาพ : ()

การวิจัยเชิงสังเกตแบบไปข้างหน้าของการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่งประสบภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
( Prospective Observational study of Lipid Management in South East Asian Patients Who Have A Recent Acute Coronary Syndrome Event )

หัวหน้าโครงการ : ทรงศักดิ์ ทรงศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี 6 เดือน ( 1/6/2560 - 1/12/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1940000
ผู้ให้ทุน : Sanofi ACRO
สถานภาพ : ()

การศึกษาระยะที่ 2 วัคซีนต้านมะเร็งเฉพาะบุคคล (ซีอาร์ซีแอล-อัลโลแวกซ์) ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะลุกลาม
( (A PHASE II CLINICAL STUDY OF AN INDIVIDUALIZED ANTI-CANCER VACCINE (CRCL-ALLOVAXTM) IN SUBJECTS WITH ADVANCED HEPATOCELLULAR CARCINOMA) )

หัวหน้าโครงการ : วัฒนา วัฒนา คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 ปี ( 1/1/2560 - 31/12/2562 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 11310000
ผู้ให้ทุน : Immunovative ACRO
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ชนิดสุ่ม แบบปกปิดการรักษาแก่ผู้สังเกตการณ์ ที่มีกลุ่มควบคุม ซึ่งดาเนินการในหลายสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และการก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดรวม 4 สายพันธุ์ที่ใส่สารเสริมฤทธิ์เอ็มเอฟ-59 เปรียบเทียบกับวัคซีนตัวเปรียบเทียบที่ไม่ใช่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
( A Phase III, Randomized, Observer-Blind, Controlled, Multicenter Clinical Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Immunogenicity of an MF59-Adjuvanted Quadrivalent Influenza Vaccine Compared to Non-influenza Vaccine Comparator in Adults ≥ 65 Years of Age )

หัวหน้าโครงการ : วิภา วิภา คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี 3 เดือน ( 1/4/2560 - 30/6/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 2306250
ผู้ให้ทุน : Novartis Vaccines
สถานภาพ : ()

การวิจัยแบบไม่แทรกแซงการรักษาตามปกติ เพื่อศึกษาการใช้ยาอีด็อกซาแบน (edoxaban) ในเวชปฏิบัติทั่วไป สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะที่มิได้มีสาเหตุมาจากลิ้นหัวใจ (non valvular atrial fibrillation) ในประเทศไทย” “
( Non-interventional study on edoxaban treatment in routine clinical practice for patients with non valvular atrial fibrillation in Thailand (ETNA-AF-Thailand) )

หัวหน้าโครงการ : ทรงศักดิ์ ทรงศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 4 ปี 4 เดือน ( 1/6/2560 - 30/9/2564 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 687500
ผู้ให้ทุน : Daiichi ACRO
สถานภาพ : ()

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก Acodemic clinical Research office

หัวหน้าโครงการ : รัตนวดี รัตนวดี คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 ปี ( 1/1/2560 - 31/12/2562 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 4430565
ผู้ให้ทุน : Boehringer Ingelheim
สถานภาพ : ()

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก Acodemic clinical Research office ACRO

หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ สมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 ปี ( 1/7/2560 - 31/3/2563 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 10803125
ผู้ให้ทุน : UCB Japan Co. Ltd.
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์ เพื่อประเมินการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของวัคซีน GBP411 ในเด็กทารกที่มีสุขภาพดี
( A Randomized, Double-blind, Active-controlled, Phase 2 Clinical Trial to Assess the Immunogenicity and Safety of GBP411 in Healthy Infants )

หัวหน้าโครงการ : จามรี จามรี คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี 9 เดือน ( 1/5/2560 - 31/1/2562 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 2513750
ผู้ให้ทุน : SK Chemicals ACRO
สถานภาพ : ()

การพัฒนาชุดเวชสำอางเพื่อชะลอวัยสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนจากสารสกัดสมุนไพรที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน

หัวหน้าโครงการ : บังอร บังอร คณะเภสัชศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 เดือน ( 8/9/2560 - 31/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1500000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Aging - Society
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 4 แบบสุ่มที่มีการแบ่งชั้นปกปิดข้อมูลต่อผู้สังเกตการณ์ดำเนินการในหลายสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่แบบซับยูนิตที่มีสี่สายพันธุ์ย่อยที่เตรียมโดยใช้เซลล์เป็นพื้นฐาน โดยเปรียบเทียบกับวัคซีนเปรียบเทียบที่ไม่ใช่วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในอาสาสมัครอายุตั้งแต่ 3 ปีจนถึงต่ำกว่า 18 ปี
( A Phase IV, Stratified, Randomized, Observer Blind, Multicenter Clinical Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Immunogenicity of a Cell-Based Quadrivalent Subunit Influenza Virus Vaccine Compared to Non-Influenza Comparator Vaccine in Subjects ≥ 3 years to <18 Years of Age )

หัวหน้าโครงการ : เพ็ญศรี เพ็ญศรี คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 1/5/2560 - 30/4/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 7712500
ผู้ให้ทุน : Parexel ACRO
สถานภาพ : ()

สถานบริการจัดการวิจัยคลินิค Acodomic Clinical Research

หัวหน้าโครงการ : ทรงศักดิ์ ทรงศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 1/7/2560 - 30/6/2563 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1796250
ผู้ให้ทุน : Novartis
สถานภาพ : ()

สถานบริการจัดการวิจัยคลินิก ACRO

หัวหน้าโครงการ : เอื้อมแข เอื้อมแข คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 5 ปี 5 เดือน ( 1/8/2560 - 31/12/2565 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1740000
ผู้ให้ทุน : Novartis
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบเปิดเผยข้อมูลยาที่มีกลุ่มการรักษาเดียวในศูนย์วิจัยหลายแห่ง เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไอเอ็นซีบี054828 (INCB054828) ในอาสาสมัครที่เป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะลุกลาม/ระยะแพร่กระจาย หรือไม่สามารถผ่าตัดออกได้ และมีการสลับตำแหน่งของตัวรับสารกระตุ้นการเจริญของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ 2 (FGFR2) ในผู้ที่มีการรักษาก่อนหน้านี้ล้มเหลว
( A Phase 2, Open-Label, Single-Arm, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of INCB054828 in Subjects With Advanced/Metastatic or Surgically Unresectable Cholangiocarcinoma Including FGFR2 Translocations Who Failed Previous Therapy )

หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ ณรงค์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 ปี 8 เดือน ( 1/5/2560 - 31/12/2563 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1143798
ผู้ให้ทุน : Incyte ACRO
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่มที่เปิดเผยข้อมูลการรักษาของยาอะเทโซลิซูแม็บ (แอนติบอดีต้านต่อพีดีแอล1 (PDL1)) เปรียบเทียบกับสารแพลทินัม (ยาซิสพลาตินหรือยาคาร์โบพลาติน) ร่วมกับยาพีเมทรีเซด หรือยาเจมไซตาบีน สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและไม่ใช่สแควมัสเซลล์หรือสแควมัสเซลล์ ระยะที่ 4 ซึ่งไม่เคยได้รับเคมีบำบัดมาก่อนและได้รับเลือกจากการตรวจพบพีดี-แอล1
( A PHASE III, OPEN-LABEL, RANDOMIZED STUDY OF ATEZOLIZUMAB (ANTI−PD-L1 ANTIBODY) COMPARED WITH A PLATINUM AGENT (CISPLATIN OR CARBOPLATIN) IN COMBINATION WITH EITHER PEMETREXED OR GEMCITABINE FOR PD-L1−SELECTED, CHEMOTHERAPY-NAIVE PATIENTS WITH STAGE IV NON-SQUAMOUS OR SQUAMOUS NON−SMALL CELL LUNG CANCER )

หัวหน้าโครงการ : อนัฆพงษ์ อนัฆพงษ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 ปี 8 เดือน ( 1/5/2560 - 31/12/2563 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 24228269
ผู้ให้ทุน : Genetech ACRO
สถานภาพ : ()

รถยกเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยเพื่อการเคลื่อนย้าย

หัวหน้าโครงการ : อำนาจ อำนาจ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 เดือน ( 8/9/2560 - 31/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1000000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Aging - Society
สถานภาพ : ()

สถานบริการจัดการวิจัยคลินึก Acodomic clinical Research

หัวหน้าโครงการ : วัชรา วัชรา คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี 01 เดือน ( 1/8/2560 - 31/8/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1597500
ผู้ให้ทุน : Novartis
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยระยะที่ 2/3 ที่แบ่งเป็นสองส่วน แบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอก ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ดำเนินการในหลายศูนย์วิจัย เพื่อศึกษาการให้ยาวาร์ลิทินิบ (Varlitinib) ร่วมกับ mFOLFOX6 เปรียบเทียบกับการให้ยาหลอกร่วมกับ mFOLFOX6 ในอาสาสมัครที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลามหรือแพร่กระจายที่มีการแสดงออกร่วมกันของเฮอร์วัน/เฮอร์ทูโดยไม่เคยได้รับการบำบัดรักษาแบบทั่วร่างกายมาก่อน
( A Two-Part Phase 2/3 Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study Of Varlitinib Plus mFOLFOX6 Versus Placebo Plus mFOLFOX6 in Subjects with HER1/ HER2 Co-Expressing Advanced or Metastatic Gastric Cancer Without Prior Exposure to Systemic Therapy. )

หัวหน้าโครงการ : จาริญญ์ จาริญญ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 2 ปี 7 เดือน ( 1/9/2560 - 30/4/2563 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 2986125
ผู้ให้ทุน : Aslan
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยระยะที่ 1/2 แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษาเพื่อศึกษาความปลอดภัย เภสัชจลนศาสตร์ และประสิทธิผลของการเพิ่มขนาดยาซีเค-101 ชนิดรับประทานในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งชนิดก้อนทึบระยะลุกลาม
( A Phase 1/2, Open-Label, Safety, Pharmacokinetic and Efficacy Study of Ascending Doses of Oral CK-101 in Patients with Advanced Solid Tumors )

หัวหน้าโครงการ : โกสินทร์ โกสินทร์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 2 ปี 7 เดือน ( 1/6/2560 - 30/5/2562 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 653625
ผู้ให้ทุน : Checkpoint
สถานภาพ : ()

การพัฒนาชิ้นเนื้อแห้งข้าวโพดม่วงเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่ม UHT

หัวหน้าโครงการ : จันทนี จันทนี คณะเทคโนโลยี
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 05 เดือน ( 6/10/2560 - 5/3/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 750000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Agriculture & Food
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่มที่มีการเปิดเผยชื่อยา (ผู้สนับสนุนการวิจัยได้รับการปกปิดข้อมูลการรักษา) ควบคุมด้วยยาออกฤทธิ์ ดำเนินการในกลุ่มคู่ขนาน แบบพหุสถาบัน โดยมีเหตุการณ์ที่สนใจเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินการศึกษาวิจัยในอาสาสมัครที่ไม่มีการฟอกไตที่มีภาวะโลหิตจางซึ่งสัมพันธ์กับโรคไตเรื้อรัง เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาดาโพรดัสแทท (daprodustat) เปรียบเทียบดาร์บีโพอิตินอัลฟ่า (darbepoetin alfa)
( A phase 3 randomized, open-label (sponsor-blind), active-controlled, parallel-group, multi-center, event driven study in non-dialysis subjects with anemia associated with chronic kidney disease to evaluate the safety and efficacy of daprodustat compared to darbepoetin alfa )

หัวหน้าโครงการ : ศิริรัตน์ ศิริรัตน์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 4 ปี 3 เดือน ( 1/9/2560 - 30/11/2564 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 4135250
ผู้ให้ทุน : GSK
สถานภาพ : ()

จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงงานทดแทนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภาครัฐเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการ : ธนากร ธนากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 10 เดือน ( 27/10/2560 - 26/8/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 2000000
ผู้ให้ทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
สถานภาพ : ()

การศึกษาแบบคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาหลอก โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง และปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย เป็นเวลา 24 สัปดาห์ ในหลายศูนย์วิจัย เพื่อประเมินผลของการใช้ยาแซกซากลิปติน และการใช้ยาซิตากลิป ติน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
( A 24-Week, Multicenter, Randomized, Double-blind, Parallel Group, Placebo-controlled Study to Investigate the Effects of Saxagliptin, Saxagliptin Combined with Dapagliflozin, and Sitagliptin in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Heart Failure )

หัวหน้าโครงการ : ไชยสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี 9 เดือน ( 1/1/2560 - 30/9/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1699600
ผู้ให้ทุน : AstraZeneca
สถานภาพ : ()

การเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพการเตรียมกระบวนการผลิตวัตถุดิบจากหัวแก่นตะวันเพื่ออุตสาหกรรมฟังชั่นนัลฟู้ด

หัวหน้าโครงการ : จันทนี จันทนี คณะเทคโนโลยี
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 4 เดือน ( 9/10/2560 - 5/3/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 750000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Agriculture & Food
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบไปข้างหน้าในศูนย์วิจัยหลายแห่งที่เปิดเผยข้อมูลยาเพื่อศึกษาความปลอดภัย การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และประสิทธิผลในการห้ามเลือดของเพกกิเลตเต็ด แฟคเตอร์ 8 (บีเอเอ็กซ์ 855) ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ ชนิดรุนแรง (แฟคเตอร์ 8 น้อยกว่าร้อยละ 1) อายุน้อยกว่า 6 ปี ซึ่งไม่เคยได้รับ การรักษามาก่อน (PUP)
( Phase 3, prospective, multi-center, open label study to investigate safety, immunogenicity, and hemostatic efficacy of PEGylated Factor VIII (BAX 855) in previously untreated patients (PUPs) < 6 years with severe hemophilia A (FVIII < 1%) )

หัวหน้าโครงการ : พัชรี พัชรี คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 4 เดือน ( 1/11/2559 - 30/11/2567 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 4650300
ผู้ให้ทุน : Baxalta
สถานภาพ : ()

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดข่าวสาร สถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าโครงการ : มานพ มานพ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การบริการทางวิชาการ

ระยะเวลา : ( 29/7/2560 - 1/8/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 200000
ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ในหลายสถาบัน ชนิดสุ่ม แบบปกปิดการรักษาทั้ง 2 ฝ่าย โดยควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอสเอ237 (SA237) เมื่อให้เป็นการรักษาแบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับภาวะไขสันหลังอักเสบ [นิวโรมัยอิลัยติสออบติกา (เอ็นเอ็มโอ)] และกลุ่มอาการของภาวะไขสันหลังอักเสบ [นิวโรมัยอิลัยติสออบติกาสเปกตรัม (เอ็นเอ็มโอเอสดี)]
( A MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBOCONTROLLED, PHASE 3 STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY, OF SA237 AS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH NEUROMYELITIS OPTICA (NMO) AND NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER (NMOSD) )

หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ สมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 2 ปี 9 เดือน ( 1/12/2559 - 31/8/2562 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 2129640
ผู้ให้ทุน : Chugai Pharmaceutical
สถานภาพ : ()

โครงการการจัดการและการใช้ประโยชน์กากตะกอนน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว์เพื่อเพ่ิ่มมูลค่าและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ : ชุลีมาศ บุญไทย ชุลีมาศ บุญไทย คณะเกษตรศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 2 เดือน ( 24/11/2560 - 24/1/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 374000
ผู้ให้ทุน : บริษัทเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จำกัด
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบปกปิดข้อมูลสองทาง โดยการสุ่ม และควบคุมด้วยยาหลอกในศูนย์วิจัยหลายแห่ง เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาลุสพาเทอเซปต์ (Luspatercept (เอซีอี-536)) เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกในผู้ใหญ่ที่จำเป็นต้องได้รับเม็ดเลือดแดงเป็นประจำเนื่องจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดเบต้า
( A PHASE 3, DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED,PLACEBO-CONTROLLED, MULTICENTER STUDY TO DETERMINE THE EFFICACY AND SAFETY OF LUSPATERCEPT (ACE-536) VERSUS PLACEBO IN ADULTS WHO REQUIRE REGULAR RED BLOOD CELL TRANSFUSIONS DUE TO BETA-THALASSEMIA )

หัวหน้าโครงการ : ณัฐติยา ณัฐติยา คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 5 ปี ( 1/10/2559 - 30/9/2564 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1800180
ผู้ให้ทุน : Celgene
สถานภาพ : ()

การวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดการรักษา แบบคู่ขนาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาโอฟาทูมูแมบ กับยาเทอริฟลูโนไมด์ ในผู้ป่วยโรคปลอกเยื่อหุ้มประสาทอักเสบที่มีอาการกำเริบ
( "A randomized, double-blind, double-dummy, parallel-group study comparing the efficacy and safety of ofatumumab versus teriflunomide in patients with relapsing multiple sclerosis" )

หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ สมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 5 ปี 1 เดือน ( 1/12/2559 - 31/12/2564 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 4446000
ผู้ให้ทุน : Novartis
สถานภาพ : ()

การพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อทำนายภาวะสุขภาพและภาวะที่ต้องได้รับการดูแลฉุกเฉินในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

หัวหน้าโครงการ : พัชรี พัชรี คณะเทคนิคการแพทย์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 เดือน ( 8/9/2560 - 31/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1600000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Aging - Society
สถานภาพ : ()

ระบบจัดการลำดับคิวผู้ป่วยนอกอัจฉริยะ (Hospital Smart Q)

หัวหน้าโครงการ : ธนภพ ธนภพ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 เดือน ( 8/9/2560 - 30/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 500000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Aging - Society
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยระยะ 2/3 ที่มีการปกปิดข้อมูลหนึ่งด้าน (ระยะที่ 1) หรือปกปิดข้อมูลสองด้าน (ระยะที่ 2) แบบสุ่มในหลายศูนย์วิจัยในหลายประเทศ ที่ควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์รักษาและมีการเพิ่มขนาดยา (ระยะที่ 1) ทดสอบควา-มไม่ด้อยกว่า (ระยะที่ 2) เพื่อประเมิน ความสามารถในการกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของเอ็มจี1111(MG1111) ใน เด็กที่มีสุขภาพดี
( "A Phase II/III, Single-blind (Stage1), Double-blinded (Stage2), Randomized, Multi-center, Multi-national, Active-controlled, Dose-escalation (Stage1), non-inferiority (Stage2) Study to Evaluate Immunogenicity and Safety of MG1111 in Healthy Children" )

หัวหน้าโครงการ : ภพ ภพ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 2 ปี 01 เดือน ( 1/11/2559 - 30/11/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 9468600
ผู้ให้ทุน : Green Cross Corp.
สถานภาพ : ()

การศึกษาวิจัยแบบไปข้างหน้าของยาเออาร์เอ็นไอ เทียบกับ ยายับยั้งเอซีอี เพื่อตัดสินความเหนือกว่าในการลดเหตุการณ์ภาวะหัวใจล้มเหลวหลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การศึกษาวิจัยระยะที่สาม แบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้งสองด้าน คู่ขนานกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาออกฤทธิ์ในพหุสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแอลซีแซท696 เปรียบเทียบกับ ยารามิพริล ต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงหลังการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (พาราไดส์-เอ็มไอ)
( Prospective ARNI versus ACE inhibitor trial to DetermIne Superiority in reducing heart failure Events after Myocardial Infarction A multi-center, randomized, double-blind, active-controlled, parallel group Phase 3 study to evaluate the efficacy and safety of LCZ696 compared to ramipril on morbidity and mortality in high risk patients following an acute myocardial infarction (PARADISE-MI) )

หัวหน้าโครงการ : ทรงศักดิ์ ทรงศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 2 ปี 01 เดือน ( 1/2/2560 - 31/10/2562 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 2218800
ผู้ให้ทุน : Novartis
สถานภาพ : ()

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดเห็นเพื่อเสริมความจำ
( Biological activity examination of mushroom extract for memory improvement )

หัวหน้าโครงการ : เอกพล เอกพล คณะเภสัชศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 1/12/2560 - 1/12/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 1371000
ผู้ให้ทุน : โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถานภาพ : ()

การรศึกษาวิจัยพหุสถาบันของยาเอแอลเอ๊กซ์-0171 เพื่อศึกษาขนาดยาที่เหมาะสมในเด็กทารกและเด็กเล้กที่ป่วยนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างจากเชื่อไวรัสเรสไพราทอรี ซินไซเตียล ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบสุ่มปกปิดที่มียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม
( A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Dose-Ranging Study of ALX-0171 in Infants and Young Children Hospitalized for Respiratory Syncytial Virus Lower Respiratory Tract Infection )

หัวหน้าโครงการ : จามรี จามรี คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณต่างประเทศ / บริษัทเอกชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี 08 เดือน ( 1/2/2560 - 30/9/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1899000
ผู้ให้ทุน : Ablynx
สถานภาพ : ()

พัฒนาแอพพลิเคชั่นของมือถือชื่อ “Senile friendly application” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสายตาเลือนลางหรือ การมองเห็นน้อยกว่าปกติให้สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

หัวหน้าโครงการ : วรัชญา วรัชญา คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 เดือน ( 8/9/2560 - 31/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1230000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Aging - Society
สถานภาพ : ()

การคัดกรองความผิดปกติของเส้นเลือดขนาดเล็ก ด้วยการตรวจวัดการตอบสนองของม่านตา

หัวหน้าโครงการ : ธรรศ ธรรศ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 เดือน ( 8/9/2560 - 31/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1400000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Aging - Society
สถานภาพ : ()

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผงที่อุดมด้วยสารกาบา

หัวหน้าโครงการ : จิรวรรณ จิรวรรณ คณะเทคโนโลยี
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 เดือน ( 8/9/2560 - 31/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 500000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Aging - Society
สถานภาพ : ()

ระบบจัดทำรายงานและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายุระหว่างโรงพยาบาลอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ : ชวกิจ ชวกิจ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 เดือน ( 8/9/2560 - 31/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1000000
ผู้ให้ทุน : ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Aging - Society
สถานภาพ : ()

โครงการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความดันย่อยและค่าความแห้งไอน้ำความดันต่ำในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

หัวหน้าโครงการ : อัครพล อัครพล คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / รัฐวิสาหกิจ / การร่วมทุนวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 1/11/2560 - 31/10/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 1483100
ผู้ให้ทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สถานภาพ : ()

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. รุ่นที่ 11 โดยมี นายศุภโชค สอนศีลพงศ์ เป็นนักศึกษา

หัวหน้าโครงการ : งามนิจ งามนิจ คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 6 ปี 3 เดือน ( 1/6/2553 - 22/9/2559 ), ปีงบประมาณ 2553

งบประมาณ : 1220000
ผู้ให้ทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สถานภาพ : 1 (2017-11-03 00:00:00.000)

การวิเคราะห์โรเตอร์แอโรไดนามิกส์ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการระบายความร้อน ของ VTOL ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
( ROTER Aerodynamic Analysis and a Feasibility study on Heat Ventilation of VTOL using Computational Fluid Dynamics. )

หัวหน้าโครงการ : ณัญธิวัฒน์ ณัญธิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / องค์การมหาชน / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 15/11/2560 - 15/11/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 331000
ผู้ให้ทุน : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
สถานภาพ : ()

ความหลากหลายทางชีวำภาพ ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืดกลุ่มโคพีพอด ไรน้ำนางฟ้า ในประเทศไทย เมียนมาร์ กับพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
( Biodiversity evolutionary relationship and distribution of freshwater zooplanton (copepods clam shrimp and fairy shrimp) in Thailand Mynmar,Cobodia and Lao PDR )

หัวหน้าโครงการ : ละออศรี ละออศรี คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 25/8/2560 - 24/8/2563 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 2800000
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
สถานภาพ : ()

โครงการจัดทำมาตรฐานสูตรและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพดพร้อมดื่มไร่ออนซอน

หัวหน้าโครงการ : อัมพร อัมพร คณะเทคโนโลยี
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 8 เดือน ( 5/1/2560 - 4/9/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 140000
ผู้ให้ทุน : จากไร่ออนซอน จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานภาพ : ()

ผลของแบคทีเรียสังเคราะห์ชนิดต่างๆ เพื่อให้เป็นอาหารต่อการรอดชีวิต การเจริญ องค์ประกอบทางชีวเคมี และคุณภาพน้ำที่ใช้เพราะเลี้ยงนอเพลียสและ ตัวเต็มวัยของไรนน้ำ
( Effects of Different photosynthetic Bacteria (PSB) Used as Diet on Survival, Growth Performances, Biochemical Composition and Rearing water Quality of the Nauplii and adult Fairy Shrimp of Thailand and Evaluation of Dried PSB on Fairy Shrimp Culture )

หัวหน้าโครงการ : ชีวาพัฒน์ ชีวาพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 2 ปี ( 17/7/2560 - 16/7/2562 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 600000
ผู้ให้ทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว
สถานภาพ : 1 (2019-02-07 00:00:00.000)

โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการ Skyview Suites ของบริษัท รอแยล สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ จำกัด

หัวหน้าโครงการ : พฤกษ์ พฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 2 เดือน ( 7/11/2560 - 8/1/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 750000
ผู้ให้ทุน : บริษัท รอแยล สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ จำกัด
สถานภาพ : ()

สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 3-เฟส Ag-(co-doped TiO2)/PVDF โดยมี นางสาวชุติรัตน์ ธาตุดี เป็นนักศึกษาปริญญาเอก

หัวหน้าโครงการ : ประสิทธิ์ ประสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลา : 2 เดือน ( 31/7/2560 - 30/7/2563 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 747000
ผู้ให้ทุน : เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถานภาพ : ()

การวิจัยและพัฒนาอาหารผสมสำเร็จอบไอน้ำ (stearned Total Mixed Ration , SMR

หัวหน้าโครงการ : เทอดศักดิ์ เทอดศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / องค์การมหาชน / การบริการทางวิชาการ

ระยะเวลา : 5 ปี ( 12/5/2559 - 11/5/2564 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 500000
ผู้ให้ทุน : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
สถานภาพ : ()

จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( Lntegrity and Transparency Assessment (ITA) )

หัวหน้าโครงการ : ศุภวัฒนากร ศุภวัฒนากร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 5 เดือน ( 19/7/2560 - 18/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 6975000
ผู้ให้ทุน : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
สถานภาพ : ()

การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตเพื่อศึกษาการตอบสนองของมันสำปะหลัง 4 พันธุ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
( Application of cassava model to evaluate responses of four genotype under different environment )

หัวหน้าโครงการ : ปรเมศ ปรเมศ คณะเกษตรศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) / พัฒนาคณาจารย์

ระยะเวลา : 1 ปี ( 12/2/2562 - 12/2/2563 ), ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ : 100000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2019-11-28 00:00:00.000)

โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการ Natura Condiminium ของ บริษัทเกิดสุขการค้า พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

หัวหน้าโครงการ : พฤกษ์ พฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : ( 9/12/2560 - 30/12/2560 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 800000
ผู้ให้ทุน : บริษัทเกิดสุขการค้า พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
สถานภาพ : ()

โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทางทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายถอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการ : จิราภรณ์ จิราภรณ์ สำนักงานอธิการบดี
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การบริการทางวิชาการ

ระยะเวลา : 1 ปี ( 18/8/2560 - 17/8/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1700000
ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สถานภาพ : ()

การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้ายูคาลิปตัสแบบสองแถว

หัวหน้าโครงการ : ชัยยันต์ ชัยยันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การร่วมทุนวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 6 เดือน ( 1/12/2560 - 31/5/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 495300
ผู้ให้ทุน : บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มหาชน
สถานภาพ : ()

การสำรวจเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 2 โครงการสำรวจเกษตรใน 36 พื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดยโสธร

หัวหน้าโครงการ : รักพงษ์ รักพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / องค์การมหาชน / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 6 เดือน ( 1/4/2560 - 30/9/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 2184000
ผู้ให้ทุน : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน องค์การมหาชน
สถานภาพ : ()

การให้คำปรึกษาเพื่อวางระบบมาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP ไร่ออนซอน สำหรับผลิตภัณฑ์นมข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ : อัมพร อัมพร คณะเทคโนโลยี
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 8 เดือน ( 5/1/2560 - 4/9/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 150000
ผู้ให้ทุน : ไร่ออนซอน จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานภาพ : 1 (2017-12-01 00:00:00.000)

ศักยภาพการสังเคราะห์ด้วยมันสำปะหลัง 4 พันธฺุที่มีการแตกกิ่งและพัฒนาการต่างกัน ในฤดูกาลต่างๆ ภายใต้การให้แบบชลประทาน โดยมี นางสาวสุปราณี แสนธนู เป็นนักศึกษาปริญญาเอก

หัวหน้าโครงการ : ปิยะดา ปิยะดา คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลา : 3 ปี ( 31/7/2560 - 31/7/2563 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 747000
ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
สถานภาพ : ()

การศึกษาการใช้น้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลไซโลสพร้อมกัน ด้วยยีสต์ Pichia stipitisBCC15191 สำหรับการผลิตเอทานอล

หัวหน้าโครงการ : ขนิษฐา ขนิษฐา คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณแผ่นดิน / อุดหนุนทั่วไป (วช.) / วิจัยเดี่ยว

ระยะเวลา : 1 ปี ( 1/10/2559 - 30/9/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 269850
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
สถานภาพ : 1 (2018-03-06 00:00:00.000)

สารกึ่งตัวนำโลหะออกไซค์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการสลายน้ำตาลเพื่อบำลัดน้ำคอนเดนเสตจากโรงงานน้ำตาล

หัวหน้าโครงการ : สุจิตรา สุจิตรา คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนเฉพาะกิจ (มข.) / แสงซินโครตรอน (นักวิจัยใหม่)

ระยะเวลา : 2 ปี 8 เดือน ( 28/4/2560 - 31/12/2562 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 100000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : ()

วัสดุซิลิกาและคาร์บอนกัมมันต์จากแกลบเพื่อใช้ทำขั่วไฟฟ้าในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน โดยมี นายธนากร คณะพันธ์ เป็นนึกศึกษา ปริญญาโท

หัวหน้าโครงการ : นงลักษณ์ นงลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลา : 2 ปี 1 เดือน ( 31/7/2560 - 31/8/2562 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 450000
ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
สถานภาพ : ()

อุปกรณ์ประเมินความเครียดพร้อมปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประเมินโรคซึมเศร้า
( Stress Assessment Devices with Artificial Intelligence for Depression Disorder Assessment )

หัวหน้าโครงการ : สุมณฑา สุมณฑา คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 2 ปี 1 เดือน ( 1/2/2562 - 31/7/2563 ), ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ : 6633000
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สถานภาพ : ()

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ : บัวพันธ์ บัวพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การบริการทางวิชาการ

ระยะเวลา : 2 เดือน ( 15/12/2560 - 15/2/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 120000
ผู้ให้ทุน : บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
สถานภาพ : ()

การปลอมปนน้ำตาลซูโครสจากอ้อย น้ำตาลฟรุกดโตสจากน้ำมันสำปะหลังและข้าวโพดในน้ำผึ้งลำใยโดยใช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโตสโกปี
( Adulteration of sucrose from sugarcane, fructose fromtapiuca and corn in longan honey using infrared Spectroscopy )

หัวหน้าโครงการ : ชุลีพร ชุลีพร คณะสัตวแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนเฉพาะกิจ (มข.) / แสงซินโครตรอน (นักวิจัยใหม่)

ระยะเวลา : 1 ปี ( 28/4/2560 - 30/4/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 100000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2019-12-23 00:00:00.000)

กลยุทธ์การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะจ่ายในร้านกาแฟ
( Sustainable strategies enhancing consumers’ willingness to pay at coffee shops based on green practices )

หัวหน้าโครงการ : ชมพูนุท ชมพูนุท คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
หมวดทุน : งบประมาณคณะหน่วยงาน / วิจัยใหม่ / งานวิจัยประยุกต์

ระยะเวลา : 11 เดือน ( 18/8/2563 - 17/7/2564 ), ปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ : 200000
ผู้ให้ทุน : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สถานภาพ : ()

Environmenttal Monitoring Program (water Resources) and Proposed more drilling Observation wells in Song Toh and Boh Yai areas in KanChanaburi Province

หัวหน้าโครงการ : โพยม โพยม คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 11 เดือน ( 20/12/2560 - 19/11/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 1122000
ผู้ให้ทุน : บริษัท เมทัล ไทยเกอร์ ไอเอชคิว จำกัด
สถานภาพ : ()

การประเมินผลกระทบขององค์ประกอบทางเคมีของใบยางพาราต่อจุลินทรีย์ดินในพื้นที่ปลูกยางพาราต่ออายุกัน
( Assessing the effect of rubber leaf (Hevea brasiliensis) chemical composition on soil microbes in a chronosequence of rubber tree plantations )

หัวหน้าโครงการ : พฤกษา พฤกษา คณะเกษตรศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนเฉพาะกิจ (มข.) / แสงซินโครตรอน (นักวิจัยใหม่)

ระยะเวลา : 1 ปี ( 28/4/2560 - 30/4/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 100000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2019-07-08 00:00:00.000)

การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันยางนาโดยวิธีการเติมไฮโดรเจน
( Quality improvement of Yang-Na biofuel by hydrogenation )

หัวหน้าโครงการ : สมพร สมพร คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 30/5/2559 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 298500
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2019-09-09 00:00:00.000)

การหาองค์ประกอบทางเคมีจากน้ำมันยางนา
( Investigation of Chemical Constituents from oil of Dipterocarpus alatus Roxb.. )

หัวหน้าโครงการ : ขวัญใจ ขวัญใจ คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 30/5/2559 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 300000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2019-08-16 00:00:00.000)

การศึกษาฤทธิ์ของยางนาในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
( Study of antibacterial and antifungal activity of Dipterocapus alatus Roxb. ex G. Don. )

หัวหน้าโครงการ : นาถธิดา นาถธิดา คณะเภสัชศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 30/5/2559 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 200000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2019-12-25 00:00:00.000)

การออกแบบโมเลกุลและพัฒนาอนุภาคนาโนโอโซมเพื่อนำส่งยาผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผิวหนังมนุษย์
( Molecular Design and Development of Niosomes Nanoparticles as Drug Carries through the Human Skin Membrane )

หัวหน้าโครงการ : ศรีประจักร์ ศรีประจักร์ คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนเฉพาะกิจ (มข.) / แสงซินโครตรอน (นักวิจัยใหม่)

ระยะเวลา : 1 ปี ( 28/4/2560 - 30/4/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 100000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2018-05-16 00:00:00.000)

โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ Ping Nakan@Nimman9 ของ บริษัท แอทพิงค์นครวิเวอร์ไซด์ จำกัด

หัวหน้าโครงการ : พฤกษ์ พฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 01 เดือน ( 9/12/2560 - 8/1/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 1250000
ผู้ให้ทุน : บริษัท แอทพิงค์นครวิเวอร์ไซด์ จำกัด
สถานภาพ : ()

การประเมินคุณค่าทางสังคมจากนิเวศบริการยางนาอย่างมีส่วนร่วมของ ชุมชนโดยวิธีภูมิศาสตร์สารสนเทศ
( Cultural ecosystem services evaluation of Yang Na using public participation GIS method )

หัวหน้าโครงการ : วรวีร์ วรวีร์ คณะเศรษฐศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 30/5/2559 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 265000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2018-09-24 00:00:00.000)

โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนาใน จังหวัดขอนแก่น
( Geo- Spatial database system of Dipterocarpus alatus Roxb. in Khonkaen Province )

หัวหน้าโครงการ : รัศมี รัศมี คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : ( 30/5/2560 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 300000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2019-08-23 00:00:00.000)

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางนาใน ระยะต้นกล้าในระดับกระถาง
( Effect of Bio-organic fertilizer on the growth of Dipterocarpus alatus Roxb seedling in the pot experiment )

หัวหน้าโครงการ : นันทวัน นันทวัน คณะวิทยาศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 30/5/2559 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 300000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2018-06-01 00:00:00.000)

การพัฒนาระบบนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันยางนาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
( Niosome entrapped Dipterocarpus alatus Roxb. oil for health product applications )

หัวหน้าโครงการ : สุธาสินี สุธาสินี คณะเภสัชศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 30/5/2559 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 227000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2019-09-03 00:00:00.000)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบ สูตรผสมจากน้ำมันยางนา
( Development of cosmeceutical product models in combination formula of Dipterocarpus alatus oil )

หัวหน้าโครงการ : แคทรียา แคทรียา คณะเภสัชศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 30/5/2559 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 240000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2018-02-08 00:00:00.000)

การศึกษาสารองค์ประกอบเคมีของน้ำยางดิบจากต้นยางนาต่อการเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็งแบบอะพอพโทซิส

หัวหน้าโครงการ : เพลินทิพย์ เพลินทิพย์ คณะเภสัชศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 30/5/2559 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 200000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2019-09-03 00:00:00.000)

..การพัฒนาแชมพูคีโตโคนาโซลโดยใช้น้ำมันยางนาเป็นส่วนประกอบ
( ....Development of ketoconazole shampoo composed with Yang-Na oil.. )

หัวหน้าโครงการ : สุภาวดี สุภาวดี คณะเภสัชศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 30/5/2559 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 200000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2018-04-10 00:00:00.000)

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ อบต.โพนทอง

หัวหน้าโครงการ : ศักรินทร์ ศักรินทร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 1/9/2560 - 30/9/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 12000
ผู้ให้ทุน : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
สถานภาพ : ()

การทดสอบฤทธิ์ก่อการแพ้ระคายเคืองของเรซินจากต้นยางนาต่อผิวหนังมนุษย์ในอาสาสมัครสุขภาพดี
( Allergic contact dermatitis testing of resin of Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don on human skin in healthy volunteers )

หัวหน้าโครงการ : สุพัตรา สุพัตรา คณะเภสัชศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 30/5/2559 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 73000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2019-12-25 00:00:00.000)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากยางนา โดยเทคนิคการกักเก็บน ้ายาง ด้วยพอลิเมอร์
( Development of cosmeceutical products from Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G. Don by polymeric encapsulation technique )

หัวหน้าโครงการ : ดวงกมล ดวงกมล คณะเภสัชศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย / อุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) / ยางนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 30/5/2559 - 30/5/2560 ), ปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : 200000
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ : 1 (2019-12-25 00:00:00.000)

ศึกษาวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3

หัวหน้าโครงการ : รวี รวี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 3 เดือน ( 31/8/2560 - 30/11/2560 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 1500000
ผู้ให้ทุน : เทศบาลนครขอนแก่น
สถานภาพ : ()

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ : อนุชา อนุชา คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยงานราชการ / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 7/8/2560 - 6/8/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 284019
ผู้ให้ทุน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
สถานภาพ : ()

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก.รุ่นที่ 10 โดยมี นางสาวสกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ เป็นนักศึกษา

หัวหน้าโครงการ : ปริญญา ปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 ปี ( 1/6/2552 - 1/6/2555 ), ปีงบประมาณ 2552

งบประมาณ : 1280000
ผู้ให้ทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สถานภาพ : 1 (2017-11-22 00:00:00.000)

การจัดตั้งวัดป่าเทิดพระเกียรติสิรินธร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ : ฤทธิรงค์ ฤทธิรงค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / มูลนิธิหรือสมาคม / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 9 เดือน ( 1/12/2560 - 1/9/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 483000
ผู้ให้ทุน : วัดป่าเทิดพระเกียรติสิรินธร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
สถานภาพ : ()

โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการ เดอะ นา ไทย เรสซิเด้นซ์

หัวหน้าโครงการ : พฤกษ์ พฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 1 เดือน ( 15/12/2560 - 30/1/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 550000
ผู้ให้ทุน : บริษัท เดอะ นา ไทย เรสซิเต้นท์ จำกัด
สถานภาพ : ()

การศึกษาและปรับปรุงเครื่องฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรซ์

หัวหน้าโครงการ : เกียรติฟ้า เกียรติฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 1 เดือน ( 1/12/2560 - 30/12/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 4050000
ผู้ให้ทุน : บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด
สถานภาพ : ()

การศึกษารอยเลื่อนและระดับภัยแผ่นดินไหวของที่ราบสูงโคราชแบบบูรณาการ(ระยะที่ 2 )

หัวหน้าโครงการ : รุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ คณะเทคโนโลยี
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / รัฐวิสาหกิจ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 เดือน ( 1/11/2560 - 30/4/2562 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 7740000
ผู้ให้ทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สถานภาพ : ()

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก.รุ่นที่ 13 นางสาวเกตุมณี เสนาพันธ์ เป็นนักศึกษา

หัวหน้าโครงการ : ยุพา ยุพา คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 5 ปี ( 1/6/2554 - 1/6/2559 ), ปีงบประมาณ 2554

งบประมาณ : 2212000
ผู้ให้ทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สถานภาพ : 1 (2016-10-20 00:00:00.000)

โครงการยุวทีบีแอล : สหกิจแบบเข้มข้น
( TBL Youth : Intensive Co-cp. )

หัวหน้าโครงการ : ศีขรินทร์ ศีขรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / บริษัทเอกชน / การบริการทางวิชาการ

ระยะเวลา : 5 ปี ( 1/8/2560 - 30/8/2561 ), ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ : 304000
ผู้ให้ทุน : บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
สถานภาพ : ()

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 นางสาวณัฎฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี เป็นนักศึกษา

หัวหน้าโครงการ : ธิดารัตน์ ธิดารัตน์ คณะแพทยศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 3 ปี 7 เดือน ( 1/6/2554 - 20/1/2558 ), ปีงบประมาณ 2554

งบประมาณ : 1537921
ผู้ให้ทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สถานภาพ : 1 (2015-01-20 00:00:00.000)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าและปริมาณตะกอนในลุ่มน้ำพอง

หัวหน้าโครงการ : อภิรัฐ อภิรัฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / รัฐวิสาหกิจ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 15/11/2560 - 30/11/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 7088994
ผู้ให้ทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สถานภาพ : ()

โึครงการ Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ศูนย์การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพในอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ : รัชพล รัชพล คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / มูลนิธิหรือสมาคม / การบริการทางวิชาการ

ระยะเวลา : 1 ปี ( 1/1/2561 - 30/3/2562 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 3213364
ผู้ให้ทุน : สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
สถานภาพ : ()

โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หัวหน้าโครงการ : เกษสุดา เกษสุดา คณะเกษตรศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / มูลนิธิหรือสมาคม / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 2 ปี ( 19/10/2560 - 19/10/2562 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 26513900
ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สถานภาพ : ()

ขอนแก่นโมเดล การส่งเสริมประสบการณ์การตลาดซื้องานไมซ์บนฐานระบบคลัสเตอร์คราวซอร์สซิ่งสำหรับผู้ประกอบการ
( Khonkaen Model of Promoting MICE ฺBuyer Market Experiences,based on Crowdsourcing Entrepreneurs cluster Systems )

หัวหน้าโครงการ : ดลฤทัย ดลฤทัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / หน่วยราชการอิสระ / การวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา : 1 ปี ( 1/12/2560 - 30/11/2561 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 1969700
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
สถานภาพ : ()

โครงการสร้างอัจฉริยภาพนักวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจกาอ้อยและน้ำตาลทราย ปีงบประมาณ 2561

หัวหน้าโครงการ : พัชริน พัชริน คณะเกษตรศาสตร์
หมวดทุน : งบประมาณในประเทศ / มูลนิธิหรือสมาคม / การจ้างเป็นที่ปรึกษา

ระยะเวลา : 1 ปี 10 เดือน ( 19/10/2560 - 18/8/2562 ), ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ : 1857100
ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สถานภาพ : 1 (2017-08-30 00:00:00.000)