งานวิจัยที่ตีพิมพ์ (Published Research)
โครงการวิจัย (Research Projects)
การปฏิบัติบทบาทพยาบาลของพยาบาลห้องฉุกเฉินในการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพออตตาวาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

Authors : กาญจนา วงศ์อินตา, กล้าเผชิญ โชคบำรุง
Document Type : proceeding (National)

Source Title : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

Date : มีนาคม 2563
Pages : 272-282
ภาพสุขภาพจิตสังคมผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Authors : ดารารัตน์ จันทา, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, สมรภพ บรรหารักษ์
Document Type : proceeding (National)

Source Title : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

Date : มีนาคม 2562
Pages : 932-942