กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อกลุ่มวิจัย / ศูนย์วิจัย / สถาบันวิจัย
● กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อกลุ่มวิจัย / ศูนย์วิจัย หัวหน้ากลุ่มวิจัย / ผู้อำนวยการศูนย์ คณะหน่วยงาน E-mail
กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์ duathg@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสง แก่นตะวัน และมันสำปะหลัง รองศาสตราจารย์พลัง สุริหาร คณะเกษตรศาสตร์ bsuriharn@gmail.com
กลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์วิทยา ตรีโลเกศ คณะเกษตรศาสตร์ vidtre@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน รองศาสตราจารย์วุฒิไกร บุญคุ้ม คณะเกษตรศาสตร์ wuttbo@kku.ac.th, wboonkum@gmail.com
กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์สุภัทร์ อิศรากูร ณ อยุธยา คณะเกษตรศาสตร์ isupat@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยการผลิตโคพื้นเมืองและกระบือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ เชิดทอง คณะเกษตรศาสตร์ anusornc@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์สังคม เตชะวงค์เสถียร คณะเกษตรศาสตร์ suntec@kku.ac.th, suctec.kku@gmail.com
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ปัทมา วิตยากร แรมโบ คณะเกษตรศาสตร์ patma@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์ปรเมศ บรรเทิง คณะเกษตรศาสตร์ bporam@kku.ac.th, pbrcsa@gmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ศาสตราจารย์เมธา วรรณพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์ metha@kku.ac.th, Trofrec@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะเกษตรศาสตร์ chanav@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ รองศาสตราจารย์ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คณะเกษตรศาสตร์ chuleemas1@gmail.com, wnec@kku.ac.th
ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ รองศาสตราจารย์วุฒิไกร บุญคุ้ม คณะเกษตรศาสตร์ wuttbo@kku.ac.th, wboonkum@gmail.com
ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน ส่งศรี คณะเกษตรศาสตร์ psongsri@gmail.com
กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี alissara@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ลีลาวัชรมาศ คณะเทคโนโลยี viclee@kku.ac.th, fervaap@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ sutpoo11@hotmail.com
กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม ศาสตราจารย์ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ piythe@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ศาสตราจารย์สมเดช กนกเมธากุล คณะวิทยาศาสตร์ somdej@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยพันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช คณะวิทยาศาสตร์ raccha@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง คณะวิทยาศาสตร์ la_orsri@kku.ac.th, atrc@kku.ac.th
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุราวรรณ จันทร์เกษ คณะวิทยาศาสตร์ curawa@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง คณะวิทยาศาสตร์ somkly@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ ศาสตราจารย์สุจิตรา ยังมี คณะวิทยาศาสตร์ sujittra@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยบูรณาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัญชัย ดาศรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ thananchai@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ panisu@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ darhor@gmail.com
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ratchaphon@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์สมชาย ชวนอุดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ somchai.chuan@gmail.com
กลุ่มวิจัยการพัฒนาโมเดลเชิงระบบสำหรับอุตสาหกรรม ศาสตราจารย์กาญจนา เศรษฐนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ skanch@kku.ac.th, ksethanan@gmail.com
ศูนย์วิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย รองศาสตราจารย์อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ artner@kku.ac.th, ehsm@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว รองศาสตราจารย์ชัยยันต์ จันทร์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ chaich@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์วันชัย สะตะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ vancsa@kku.ac.th, sirdc@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ tanwon@kku.ac.th● กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายชื่อกลุ่มวิจัย / ศูนย์วิจัย หัวหน้ากลุ่มวิจัย / ผู้อำนวยการศูนย์ คณะหน่วยงาน E-mail
กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบประสาทมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส คณะทันตแพทยศาสตร์ teepla@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ porakla@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม ศาสตราจารย์สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ suvi_taw@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ศจี สัตยุตย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ sajee@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด รองศาสตราจารย์นันทรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ nonset@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิต รองศาสตราจารย์สุกัลยา อมตฉายา คณะเทคนิคการแพทย์ samata@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ supan@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ รองศาสตราจารย์รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล คณะเทคนิคการแพทย์ rungthiprt@gmail.com, rungthip@kku.ac.th
ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน รองศาสตราจารย์อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณะพยาบาลศาสตร์ amptee@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี รองศาสตราจารย์ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ somrun@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ kannikarkon@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ somtia@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา รองศาสตราจารย์นฤมล ลีลายุวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ naruemon.leelayuwat@gmail.com
กลุ่มวิจัยเชิงสังเคราะห์ในการดูแลรักษาสุขภาพ ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ pisake@kku.ac.th, malinee@kku.ac.th
กลุ่มวิจัย HPV และ EBV กับการก่อมะเร็ง ศาสตราจารย์แจ่มใส เพียรทอง คณะแพทยศาสตร์ chapie@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยภาวะกลืนลำบาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ภัทรา วัฒนพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ wpattr@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยโรคหนังแข็ง ศาสตราจารย์ชิงชิง ฟูเจริญ คณะแพทยศาสตร์ fching@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส คณะแพทยศาสตร์ pattarapong@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณะแพทยศาสตร์ sura_wng@kku.ac.th, jaruso@kku.ac.th, jarunan40027@gmail.com
ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ รองศาสตราจารย์เกียรติไชย ฟักศรี คณะแพทยศาสตร์ kiatichai@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะ รองศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ภิเศก คณะทันตแพทยศาสตร์ poonsak@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตาจารย์ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย คณะแพทยศาสตร์ sirirt_a@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยสุขภาพสมองและจิตใจ รองศาสตราจารย์พูนศรี รังษีขจี คณะแพทยศาสตร์ poon1153@gmail.com, poonsri@kku.ac.th, ppaholpak@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยโรคหยุดหายใจขณะหลับ ศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ kittisak@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยเนื้องอกและมะเร็งของกระดูกและโรคทางกระดูกสันหลัง รองศาสตราจารย์วินัย ศิริชาติวาปี คณะแพทยศาสตร์ winai@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยหู การได้ยิน และการทรงตัว รองศาสตราจารย์ขวัญชนก ยิ้มแต้ คณะแพทยศาสตร์ kwayim@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน รองศาสตราจารย์อรุณศรี ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ aroonsri@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ kanok_ja@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร รองศาสตราจารย์ศักดา ดาดวง คณะเภสัชศาสตร์ sakdad@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ sarthorn@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยสารพิษในปศุสัตว์และสัตว์น้ำ รองศาสตราจารย์บัณฑิต เต็งเจริญกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ btengjar@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์รัฐพล ไกรกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ratthaphol@kku.ac.th, ratthaphol.bc@gmail.com
กลุ่มวิจัยวิทยาการระบาดและการป้องกันโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน รองศาสตราจารย์พงษ์เดช สารการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ spongd@kku.ac.th● กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อกลุ่มวิจัย / ศูนย์วิจัย หัวหน้ากลุ่มวิจัย / ผู้อำนวยการศูนย์ คณะหน่วยงาน E-mail
กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ buapun@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยกลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียนเซ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ kandad@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ keeratiporn@hotmail.com
กลุ่มวิจัยสร้างสรรค์การทดลองทางทัศนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณภพ เตชะวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ tronna@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ sumalee@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ช่างศรี คณะศึกษาศาสตร์ changsri_crme@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในการรวมตัวกลุ่มประชาคมอาเซียน รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี คณะเศรษฐศาสตร์ sumkae@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ศาสตราจารย์กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณะเศรษฐศาสตร์ pkullap@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ นนทพจน์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ sakkno@kku.ac.th
กลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่นและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น peerasit@kku.ac.th, ajirpi@kku.ac.th● สถาบันวิจัย

รายชื่อกลุ่มวิจัย / ศูนย์วิจัย หัวหน้ากลุ่มวิจัย / ผู้อำนวยการศูนย์ คณะหน่วยงาน E-mail
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ สำนักงานอธิการบดี pewpan@kku.ac.th
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภาคลุ่มน้ำโขง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี รองศาสตราจารย์ณรงค์ ขันตีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ nkhuntikeo@yahoo.com, carikkuthailand@gmail.com, knaron@kku.ac.th
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน รองศาสตราจารย์วิทยา อมรกิจบำรุง คณะวิทยาศาสตร์ vittaya@kku.ac.th, nanokku@kku.ac.th
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร คณะแพทยศาสตร์ jinwat05@gmail.com, jintanapornw@yahoo.com
สถาบันวิจัยและบริการออทิซึม รศ.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ imaitr@kku.ac.th, jarupo@kku.ac.th, wichpo@kku.ac.th