กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ


สายตรงผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น


สมหวัง ทองนำ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
Internal tel : 42127
E-mail : somtho@kku.ac.th
Line ID : somwangthong
Mobile phone number : 081-0530452


** กรณีให้ติดต่อกลับ :
1. ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน
    ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
    - Website กองบริหารงานวิจัย https://rad.kku.ac.th/index.php
    - มือถือผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 081-0530452
    - e-mail : somtho@kku.ac.th
    - line ID : somwangthong
    - internal tel : 42127
    - บันทึกข้อความ

2. ขั้นตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน
    - ผู้อำนวยการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร่วมกับผู้รับผิดชอบถึงความเป็นมา เหตุและผล ของเรื่องร้องเรียน

3. ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
    - ผู้อำนวยการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อร้องเรียน (แล้วแต่กรณี) กรณีเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เสนอไปยังผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปเพื่อพิจารณาจัดการข้อเรียนเป็นลำดับชั้นต่อไป

4. ขั้นตอนแจ้งผลการดำเนินการ
    - ผลการจัดการข้อร้องเรียนเป็นประการใด จะแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบผ่านช่องทางที่ผู้ร้องเรียนแจ้งไว้