inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
มข มุ่งมั่นพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สู่ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 12-15 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะประกอบด้วย รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้  ผู้อำนวยการสถานบริหารการจัดการงานวิจัยและคลินิก คณะแพทยศาสตร์  และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร “The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship” ผศ.พญ.พรรณทิพา  ว่องไว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ “The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship และมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆดังนี้

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์  

- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น                  

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- SIDCER-FERCAP

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์  โดยมีบุคคลเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

1. นายประสิทธิพร เวชประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนอร์เวย์

2. Prof. Jan Helge Solbakk, Center for Medical Ethics, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo

3. Prof. Fronde Vartdal, Dean, Faculty of Medicine, University od Oslo, Norway

3. ศ.พญ.จันทรา กาบวัง President of SIDCER-FERCAP Foundation, Head of department of clinical product development, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University, Japan

4. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล Vice president of Research and Technology transfer, Khon Kaen University, Thailand

5. ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย Deputy Dean, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand

6. ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล Chair, Siriraj Institutional Review Board, Mahidol University, Thailand

7. ศ.เกียรติคุณ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์ Chair, Institutional Review Board faculty of medicine, Chulalongkorn University, Thailand

8. รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ Director, Academic Clinical Research Office, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand

9. ผศ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว   Director of the Khon Kaen University Ethics Committee, Khon Kaen University, Thailand

10. ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำนอร์เวย์ พร้อมคณะ

        ซึ่งสถาบันดังกล่าวได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การดูแลความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในโครงการวิจัย และส่งเสริมให้งานวิจัยในสถาบันดำเนินการเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล การให้การอบรมแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย นับได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะเพิ่มคุณภาพการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและแบบแผนการทำงานที่ดี

 การเจราความร่วมมือครั้งนี้มีข้อสรุปดังนี้ 

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ที่ดีที่สุด อันดับที่ 121 ของโลก ในปี 2019 ยินดีนับผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร MFES-GF รุ่นที่ 6 ให้มาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยออสโลเป็นเวลา 3 สัปดาห์
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสโล มีแผนความร่วมมือในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในมนุษย์ร่วมกัน
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสโล ยินดีที่จัดการอบรม Training for the trainers in Bioethics ซึ่งสถานทูตไทยประจำกรุงออสโล จะจัดทำโครงการเชิญวิทยากรจากกรุงออสโลให้มาบรรยายที่ประเทศไทย

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนางานวิจัยของสถาบัน ให้มีคุณภาพระดับโลก พร้อมเป็นผู้นำในการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับนานาชาติ โดยสถาบันที่ได้บันทึกลงนาม MOU ยินดีสนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม MFES-GF รวมถึงการส่งวิทยากรมาร่วมสอนในหลักสูตรนานาชาติที่จะจัดขึ้นต่อไป