inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ประชาสัมพันธ์ โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการขอฝากตัวอย่างชีวภาพ สำหรับงานวิจัยในอนาคต (prospective specimen)

1. เป็นบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. มีเค้าโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหากเป็นตัวอย่างชีวภาพจากสัตว์ทดลอง ต้องผ่านการรับรองด้านจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลอง จากคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลอง

  • คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการขอใช้ตัวอย่างชีวภาพ
  • 1. เป็นนักวิจัย แพทย์ หรือผู้ที่สนใจขอนำตัวอย่างไปใช้ดำเนินงานวิจัย จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2. มีเค้าโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหากเป็นตัวอย่างชีวภาพจากสัตว์ทดลอง ต้องผ่านการรับรองด้านจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลอง จากคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลอง
  • ปัจจุบันมีตัวอย่างชีวภาพภายใต้โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพฯ ได้แก่ แบคทีเรียดื้อยา, Brain tissue และ ซีรั่ม
  • ผู้ที่สนใจขอนำตัวอย่างชีวภาพไปใช้ดำเนินงานวิจัย
  • สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าโครงการวิจัย หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพฯ

สมัครใช้บริการได้ที่ระบบออนไลน์: https://bio_bank.kku.ac.th/submit

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

พรรัชดา มาตราสงคราม (เจ้าหน้าที่โครงการ)

ห้อง 5201D ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ร

อีเมลล์: pohnrat14@gmail.com

เบอร์โทรภายใน: 67130 เบอร์มือถือ: 091-8641023

Webpage: https://bio_bank.kku.ac.th/