inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ฝ่ายวิจัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559 และ 2560

ฝ่ายวิจัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559

          เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559 และ ประจำปี 2560 และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 และประจำปี 2560 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ผู้ได้รับรางวัลคือ ศาสตราจารย์ สมเดช กนกเมธากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ นริศรา  เรืองแสง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี

ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับท่านผู้ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559,2560 และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 2559,2560