inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ด่วนที่สุด!!!!!!!!! การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หากประสงค์จะเสนอแผนงานโครงการเพื่อบรรจุภายใต้แผนพัฒนาภาคฯ

เปิดรับข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  เพื่อเสนอแผนงานโครงการเพื่อบรรจุภายใต้แผนพัฒนาภาคฯ และแผนปฏิบัติการภาคฯ ของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาค 

หากหน่วยงานใดประสงค์เสนอแผนงาน ขอให้จัดทำข้อมูลตามแบบที่ สศช. กำหนด และแบบสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2565    ดังนี้

                  1. จัดทำข้อมูลโดยแยกตามไฟล์ภาค

                  2. สำหรับแบบฟอร์มจัดทำโครงการแบบย่อ (word)  จัดทำ 1 ไฟล์ ต่อ 1 โครงการ

จัดส่งเอกสารจำนวน 3 ชุด ที่คุณงามจิตร กุดจอมศรี / คุณวราภรณ์ ผิวพรรณงาม กองบริหารงานวิจัย และทาง email : ngamchaitku@kku.ac.th , warapornp@kku.ac.th  โทรศัพท์ 081-5469228 ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้ สกอ. ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.mua.go.th/users/budget ในหัวข้อ “การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

Download file>>> https://drive.google.com/drive/folders/1EWTSqU3rQ8uTKNRdlMqkPuOURDLglO5G?usp=sharing