inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
มข ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการขนส่งทหารเรือ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นำโดย ศาสตราจารย์ ศุภชัย  ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณณ์  มีทอง หัวหน้าโครงการแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และคณะ ร่วมต้อนรับคณะข้าราชการ จากการมการขนส่งทหารเรือ เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการโรงงานต้นแบบประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จากวัสดุนาโนจากแกลบ และระบบขนส่งมวลชน KKU Smart Transit เพื่อการศึกษาแนวทางการปรับปรุงยานพาหนะที่มีในปัจจุบันเป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และเพื่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารการขนส่ง  พร้อมรับฟังบรรยายและเยี่ยมชมระบบขนส่งมวลชน KKU Smart Transit โดย นายธัญญษ ภัคดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง โดยคณะศึกษาดูงาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อซักถามและให้ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง