inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
โครงการวิจัยสถาบัน มข 62

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30  -16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร (ชั้น 2) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ให้กระบวนการพัฒนานักวิจัยสถาบันและการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการชี้แจงกระบวนการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์หลักการคิด โจทย์วิจัย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ปณิธาน พีรพัฒนา ประธานโครงการวิจัยสถาบัน เป็นผู้ชี้แจงหลักการและกระบวนการโครงการวิจัยสถาบันประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน นายสฤษดิ์เรืองธรรม บรรยายหัวข้อ การนำเสนอแนวคิดโครงการ “การตรวจสอบหนี้สินค้างจ่ายจก่อนอนุมัติขอจบการศึกษา”

                ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ คณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน Work shop หลักการคิด/วิเคคาะห์โจทย์วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการนำไปใช้ การยอมรับ และเกิดความพึงพอใจ  โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนกว่า 80 ท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกองบริหารงานวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยจากบุคลากรสายสนับสนุนมากยิ่งขึ้น