inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ฝ่ายวิจัยเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี ประจำปี 2562

 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ทีมผู้บริหารฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดยศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย  นายสมหวัง ทองนำ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมบุคลากรกองบริหารงานวิจัย มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2562