inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
โครงการ ปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่  19 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการวิจัย รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยกล่าวเปิดโครงการ โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ กระบวนการ รวมทั้งปฏิทินการดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบกรอบนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและระดับประเทศและเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมัครขอรับทุนให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ ก่อนการส่งคณะกรรมการประเมิน โดยกิจกรรมภาคเช้า เป็นการบรรยายหัวข้อ : MMS6 กับการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ โดย ศาสตราจารย์ โสพิศ วงศ์คำ Head Coach mms6 และในภาคบ่ายเป็นการ แบ่งกลุ่มย่อย นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุน 6 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (2)    กลุ่มที่ 4 ศึกษาศาสตร์ กลุ่มที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 6 เศรษฐศาสตร์