inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายผู้บริหาร และร่วมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการวิจัย ในการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 ฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ นำโดย รศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายผู้บริหาร และร่วมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการวิจัย ในการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มศูนย์ และผู้แทนเข้าร่วมรับฟังและหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น