inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ 2 องค์กร ร่วมพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์


            เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนภารกิจด้านวิจัยและการบริการวิชาการให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเพื่อเป็นการเผยแพร่วิทยาการใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการต่อยอดและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้ก้าวสู่เชิงพาณิช์

เมื่อเวลา 10.00 – 11.30 น. นำเข้าสู่การรับชมวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิดีทัศน์แนะนำบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วิดีทัศน์แนะนำบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และชมวิดิทัศน์ข่าว งานวิจัยไก่ 3 โลว์ ไก่พื้นเมืองพันธ์ใหม่ที่มีกรดยูริกต่ำ  และนำทีมให้การต้อนรับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในครั้งนี้อีกฝ่ายคือ นายบุญยง  ตันสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งบันทึกข้อตกลง (MOU) ครั้งนี้ เป็นไปเพื่อการดำเนินการร่วมกันเพื่อการผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเป็นการเชิดชูนักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงและผลงานวิจัยที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์

ต่อมาเมื่อเวลา 11.30 หลังพิธีลงนาม (MOU) ได้มีการนำเสนออาหารที่ใช้วัตถุดิบจากผลงานวิจัย ไก่ 3 โลว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นอาหารจากเครือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมชิม และชม ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) มีความพร้อมที่จะร่วมดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุน การวิจัย และพัฒนาต่อยอดตลอดจนการนำไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการนำองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัยให้ก้าวสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นทางเลือกสุขภาพให้กับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน