inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
มข เปิดเวทีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 61


มข เปิดเวทีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 61
วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4
*****************************************************************

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา ในนามของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ได้รับมอบหมายให้มีการจัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2561  ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 21.30 น.
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และในช่วงเวลา 16.50 น. เป็นการรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กว่าจะเป็นนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน โดย ศาสตราจารย์ภิเศก  ลุมพิกานนท์
ในปี 2561 นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน  ซึ่งมีนักวิจัยที่เคยได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 182 รางวัล เป็นรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 15 รางวัล และในปีนี้จะมีการมอบรางวัลทั้งหมดรวม 20 รางวัล เป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน 8 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญทอง 6 รางวัล และรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชรอีก 6 รางวัล  
และในช่วงเวลา 18.15 น. เป็นต้นไปเป็นการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยสารสิน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความยินดีให้กับความทุ่มเทและเสียสละของคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย