inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ฝ่ายวิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์กระบวนการและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน”

ฝ่ายวิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์กระบวนการและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 3  และวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ศักดิ์ชัย  เจริญศิริพรกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นผู้ให้เกียรติบรรยายด้านการวิเคราะห์กระบวนงาน และการให้ความรู้ด้านการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  โดยมี นายสมหวัง ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมเป็นไปเพื่อการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานของกองบริหารงานวิจัยให้สามารถดำเนินงานได้ตาม นโยบาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการจัดวางระบบและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัย ยกระดับวารสารวิจัย มข จากระดับประเทศเป็นระดับนานาชาติ การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ การสนับสนุนให้นักวิจัยสำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง สถาบันวิจัย และการประชาสัมพันธ์การวิจัย และเพื่อการสนับสนุนการลดขั้นตอนกระบวนงานและการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีความชัดเจน