inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ฝ่ายวิจัยร่วมต้อนรับคณะทำงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. กองบริหารงานวิจัยโดย นายสมหวัง ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย หัวหน้างานและคณะทำงานร่วมต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราฏร์ธานี โดย ผศ.ดร.สุกัญญา  ไหมเครือแก้ว  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน