inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
การควบรวมกระทรวงใหม่และยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี (2560 -2579) ผลกระทบต่อนักวิจัย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการ บรรยายพิเศษ การควบรวมกระทรวงใหม่และยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี (2560 -2579) ผลกระทบต่อนักวิจัย  ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้กล่าวต้อนรับวิทยากรจาก สกสว คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ จาก สวทน. ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมกับต้อนรับคณาจารย์นักวิจัย ผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้กว่าสองร้อยท่าน ภายในโครงการเป็นการบรรยายการควบรวมกระทรวงใหม่และบทบาทของนักวิจัยที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับกระทรวงใหม่และทราบแนวทางของการดำเนินงานกระทรวงตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี Download file ภาพกิจกรรม >> Click <<