inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
กิจกรรมชี้แจงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยสถาบัน

เมื่อวันอังคารที่ 6  สิงหาคม  2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร  ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ  โดยกองบริหารงานวิจัย ได้จัด กิจกรรมชี้แจงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยสถาบัน

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ มนต์ชัย  ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับบุคลากรสายสนับสนุนผู้ให้ความสนใจ พร้อมด้วยวิทยากร ผู้ให้ความรู้และแนวทางด้านการเขียนบทความวิจัยสถาบันคือ รองศาสตราจารย์ปณิธาน  พีรพัฒนา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์ ให้เกียรติบรรยายการเขียนบทความวิจัยสถาบันแก่บุคลากรสายสนับสนุน  ฝ่ายวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงผลักดันในการเขียนบทความวิจัยสถาบันให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการตีพิมพ์มากยิ่งขึ้น