inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจนักวิจัยใหม่

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจนักวิจัยใหม่

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจนักวิจัยใหม่ โดยใช้พื้นที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (KKU Science Park) โดย ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ให้การต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย และร่วมบรรยายหัวข้อสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง  “ทิศทางการนำนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ” และยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  บรรยายเรื่อง ทิศทางการนำนโยบายด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา บรรยายทิศทางการนำนโยบายด้านการศ฿กษาของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ และการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจจากนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จาก คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมอง ในหัวข้อ “Roadmap to University Ranking”

                ถือได้ว่าการเปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจนักวิจัยใหม่ครั้งนี้เป็นการร่วมกันระดมสมองของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิด Roadmap to University Ranking โดยมีคณาจารย์และนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 50 ท่าน จากคณะต่าง ๆ และฝ่ายวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นจะสามารถสร้างแรงผลักดันให้คณาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่สร้างผลงานวิจัยให้ก้าวสู่ Ranking ที่สูงขึ้นต่อไป