inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
มข.เป็นเจ้าภาพการประชุม TSEN ครั้งที่ 2

มข.เป็นเจ้าภาพการประชุม TSEN ครั้งที่ 2

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักจัดโครงการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาส่ตร์ประเทศไทย TSEN ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม  2562 จัดขึ้น ณ อาคารสิริคุณากร

                ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. เปิดพิธีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย  วิชัย ประธานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดโครงการประชุมเป็นไปเพื่อการสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และเพื่อการกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือในการให้บริการ การทดสอบตัวอย่าง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ และถือปฏิบัติโดยจัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมเครือข่ายขึ้นทุก 6 เดือน โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย

                และในเวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการแบ่งกลุ่มการประชุมย่อย ของเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีการแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มในการประชุม คือ กลุ่มที่ 1. กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์ กลุ่มที่ 2. กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ กลุ่มที่ 3. กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์ กลุ่มที่ 4.  กลุ่มฐานข้อมูลด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ  กลุ่มที่ 5. กลุ่มซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร กลุ่มที่ 6 กลุ่มด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพื่อการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

                ภาคบ่าย เป็นการบรรยาย เรื่อง  Total Solution for Cannabis Analysis จากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด และการบรรยาย จากบริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด เรื่อง TRM Thai Certified Reference Material for quality assurance of Thai testing laboratory และการบรรยายจากบริษัท เลคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์จำกัด โดย Dr. Tetsuo Oikawa เรื่อง New Horizon in Transmission Electron Microscopy and its applications และในช่วงเย็น เป็นการต้อนรับสมาชิก TSEN   ด้วยการแสดงพื้นบ้าน จาก วงโปงลาง สินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ Rachawadee Resort and Hotel

                วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  ได้รับเกียรติการกล่าวเปิดประชุมโดยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยกล่าวถึงความสำคัญของงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดอันดับต้น ซึ่งการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา เป็นไปเพื่อตอบรับความต้องการการขอรับบริการทางด้านการวิจัย การวิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อตอบโจทย์ผลงานวิจัย และการสร้างความร่วมมือเพื่อการกำหนดแนวทางการบริหารการจัดการเครื่องมือ ครุภัณฑ์วิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการผลิตผลงานวิจัยของประเทศให้มีความน่าเชื่อถือ และสามารถเข้าสู่มาตรฐานของห้องปฏิบัติการในระดับนานาชาติได้  โดยหลังจากพิธีเปิด เป็นการประชุมใหญ่เพื่อระดมข้อแลกเปลี่ยนหารือจากกลุ่มสมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย TSEN  ตลอดช่วงเช้าจนแล้วเสร็จการประชุม ก่อนผู้เข้าร่วมทุกท่านจะแยกย้ายเดินทางกลับ  ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้ เพื่อการสร้างโอกาสให้เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และการสร้างแนวทางในกระยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศษสตร์ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องมือให้กับสมาชิกภายใต้เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประเทศไทย