inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
แจ้งผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายและเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15 ประจำเดือนกันยายน 2562

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์

แจ้งผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายและเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15 ประจำเดือนกันยายน 2562

ผลจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายและเชื้อไข้เลือดออก (วรัสเด็งกี่) ในลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ รายงานผลกาสำรวจ ครั้งที่ 15 ประจำเดือนกันยายน 2562 (ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2562)

จากการสำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่มหาวทิยาลัยขอนแก่น ได้แก่

1. หมู่บ้านมอดินแดง 2. หมู่บ้านสีฐาน 3. หมู่บ้านหนองแวง 4. หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 3 และโรงเรียนสาธิตคภายในมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อสำรวจแล้วพบว่ามีลูกน้ำยุงลายเฉพาะในโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ทั้งส่วนประถมและส่วนมัธยม  ซึ่งหากมีการระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่นี้ จึงเป็นพื้นที่ที่อันตรายและมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษา มีนักเรียนจำนวนมาก จะมีโอกาสของการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกได้ง่าย

                สำหรับการตาวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในลูกน้ำยุงลายครั้งนี้ ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดที่ 2 (Dengue type 2) จากตัวอย่างลูกน้ำยุงลายสวน Aedes albopictus จากโรงเรียนสาธิตมอดินแดงส่วนมัธยม ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก มีโอกาสของการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกได้ง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของไข้เลือดออกควรแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อทำการฉีดพ่นกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะน้ำขังในกระถางต้นไม้/จานรองกระถาง ซึ่งเป็นภาชนะที่สำรวจเจอลูกน้ำยุงลายแต่ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในครั้งนี้

ข้อแนะนำเบื้องต้น ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่จากยุงลาย อยู่อาศัยปฏิบัติ ดังนี้

  • สำรวจภาชนะน้ำขังที่วางไข่ของยุงลาย โดยใส่ทรายอะเบสกำจัดลูกน้ำยุงลายที่จานรองกระถางต้นไม้ ที่ตรวจพบเสมอ
  • ทำความสะอาดบ้าน เก็บกวาดขยะรอบบ้าน ทำให้บ้านโปร่งไม่ให้เป็นที่เกาะอาศัยของยุงลาย
  • ปิดภาชนะที่บรรจุดน้ำสะอาด น้ำดื่มให้มิดชิด เช่น ตุ่มน้ำดื่ม น้ำใช้ เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่
  • ปล่อยปลาหางนกยูงให้ช่วยกินลูกน้ำยุงลาย เช่น บ่อซีเมนต์เก็บน้ำในห้องน้ำ อ่างน้ำตกจำลองในสวนหย่อม เป็นต้น
  • เมื่อทำความสะอาดภาชนะกักเก็บน้ำควรขัดภาชนะให้สะอาด เพื่อป้องกันไขยุงลายที่อาจเกาะติดอยู่