inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2256/2562)เป็นการเฉพาะราย

แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2256/2562)เป็นการเฉพาะราย