inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 63 ถึง 64

 ตามที่ กองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้แจ้งให้นักวิจัยจัดเตรียมการจัดทำข้อเสนอแผนงาน/ ชุดโครงการ Flagship ปี 2563 เพื่อยื่นคำของบประมาณ ปี 2563 การจัดทำข้อเสนอแผนงาน/ ชุดโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผน ววน. (4 Platform 16 Program) ตามแบบ Log Frame เพื่อเสนอคำของบประมาณ ปี 2564 และการ Re-submit และส่งมาที่กองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยฯ แล้วนั้น ในการนี้ กองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยฯ ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดในการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1.       การ Re-submit โครงการวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ระดับ 4 – 5 ดาว ฝ่ายวิจัยฯ ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ไปยัง สกสว. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมิน    คาดว่าจะประกาศผลภายในเดือน ธันวาคม 2562

2.       สำหรับนักวิจัยที่ได้ระดับ 1 – 3 ดาว และนักวิจัยทั่วไป สามารถยื่นขอทุนวิจัย ได้ดังนี้

2.1    งบ ววน. Flagship ปีงบประมาณ 2563 (ที่ฝ่ายวิจัยฯ ได้แจ้งให้นักวิจัยจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ และส่งมาที่กองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) ขณะนี้ ระบบยื่นข้อเสนอโครงการ ยังไม่เปิดให้นักวิจัย/ หน่วยงาน ยื่นข้อเสนอโครงการ ซึ่งคาดว่าระบบจะเปิดช่วงวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562 (รอข้อมูลยืนยันจาก สกสว. และ วช. หากมีกำหนดที่ชัดเจน จักรีบแจ้งให้นักวิจัยทราบทันที) ซึ่งในระหว่างนี้ ขอให้นักวิจัยจัดเตรียมข้อเสนอแผนงาน/ ชุดโครงการตาม Flagship ปี 2563 (ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีแบบฟอร์ม) เพื่อยื่นคำของบประมาณ ปี 2563 ต่อไป

2.2    งบ ววน. ปีงบประมาณ 2564 (ที่ฝ่ายวิจัยฯ ได้แจ้งให้นักวิจัยจัดเตรียมข้อเสนอแผนงาน/ ชุดโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผน ววน. (4 Platform 16 Program) ตามแบบ Log Frame เพื่อเสนอคำของบประมาณ ปี 2564 และส่งมาที่กองบริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน และ 20 พฤศจิกายน 2562) ขณะนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ผ่านระบบ NRMS (National Research Management System) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยนักวิจัยสามารถเข้าไปยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ผ่านระบบ NRMS เท่านั้น รายละเอียดสามารถเข้าดูได้ที่ https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259 ในการนี้ กองบริหารงานงานวิจัย ฝ่ายวิจัยฯ ใคร่ขอเรียนแจ้งนักวิจัย ที่จัดเตรียมรายละเอียดข้อเสนอโครงการไว้แล้ว ได้เข้าไป ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRMS ที่ https://nrms.go.th/Login.aspx ตามช่วงเวลาที่กำหนด และขอความอนุเคราะห์นักวิจัย เมื่อยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการเชิงหลักการที่บันทึกจากระบบไปยังE-mail: patcharinpi@kku.ac.th และ Cc-mail ไปที่ ngamchaitku@kku.ac.th, warapornp@kku.ac.th เพื่อจักได้สรุปและรวบเป็นฐานข้อมูลต่อไป

อนึ่งหากนักวิจัยมีปัญหาในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ผ่านระบบ NRMS หรือ ต้องการความช่วยเหลือในการยื่นข้อเสนอโครงการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.งามจิตร กุดจอมศรี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 42762 มือถือ 081-5469228 น.ส.พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 42131  หรือ น.ส.วราภรณ์  ผิวพรรณงาม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 50119 มือถือ 062-4796665