inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
กองบริหารงานวิจัยเปิดพื้นที่ให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพงานประจำ R2R 63

พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารสิน (ชั้น 2) อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานวิจัยได้จัดโครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำ (R2R) ประจำปีงบประมาณ 63 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรโดยเฉพาะสายสนับสนุน เพื่อทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส่วนงานและหน่วยงาน ให้สามารถดำเนินงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

                ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เป็นผู้ให้เกียรติบรรยายและชี้แจงนโยบายและการให้ทุน R2R การให้ความรู้เกี่ยวกับ R2R หลักการและแนวคิด/วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพงานประจำ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจากหลากหลายหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้