inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
สวัสดีปีใหม่

กองบริหารงานวิจัย เปิดบ้านต้อนรับ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึก ณ กองบริหารงานวิจัย โดยมี นายสมหวัง  ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับ ณ กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562