inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
KKU - Research News: ประกาศรับข้อเสนอโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก 63 ครั้งที่ 1

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับสมัครข้อเสนอโครงการฯ โดยกำหนดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  3 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 196/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563  ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rad.kku.ac.th/index.asp?go2=phd หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณประพันธ์
พันตาเอก โทรภายใน 44829 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-203177 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
081-5452277 หรืออีเมล์ phantaek@gmail.com, praphanph@kku.ac.th