inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
มข X สกสว. พบประชาคมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแอก่น คือ การปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย โดยปรับเปลี่ยนจากการทำงานวิจัยตามความสนใจของนักวิจัย เป็นการทำวิจัยตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือตามปัญหาของประเทศ ปรับเปลี่ยนจากการทำวิจัยเป็นกลุ่มหรือโครงการเดี่ยว เป็นการทำงานวิจัยเป็นทีม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการทำวิจัยให้ไกลกว่าการตีพิมพ์สู่การนำไปใช้จริงเกิดผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ซึ่งจะสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านวิจัยของประเทศ  

ทางกองบริหารงานวิจัย มข.เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้เรียนเชิญผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มาพบปะประชาคมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของทุนวิจัยประเภท Fundamental Fund ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ. สกสว มาเป็นวิทยากร

การจัดกิจกกรมในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิจัย ทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยศักยภาพสูง ทุกๆ ท่าน และก่อให้เกิดความร่วมมือกันทำงานวิจัยที่ตอบสนองต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป