inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ฝ่ายวิจัย เปิดพื้นที่ขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยกัญชาทางการแพทย์

ฝ่ายวิจัย เปิดพื้นที่ขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยกัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดพื้นที่ขับเคลื่อนเพื่อร่วมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อการวิจัย ร่วมกับโรงพยาลาลมะเร็ง จังหวัดอุดรธานี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมหารือโดย ศาสตราจารย์ มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ทำการหารือร่วมกับนายอิสระ เจียวิริยะบุญมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เพื่อหาแนวทางการทำความร่วมมือด้านการสกัดกัญชา เพื่อประโยชน์ด้านการวิจัยทางการแพทย์ พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการจัดหาวัตถุดิบกัญชา (กัญชาแห้งจำนวน 50 กิโลกรัม) เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยภายในโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนการดำเนินการอยู่ในระหว่างการขออนุญาติปลูก ทำให้ขาดกัญชาที่ใช้สำหรับการนำมาศึกษาวิจัย ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับใบอนุญาติจำหน่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานขอข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ก้าวสู่การพัฒนาผลงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ต่อไป