inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 IBC KKU คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน นโยบายการขับเคลื่อน พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่กำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคประเภทที่ 3 จะต้องมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน BSL-3  และด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่มีห้องปฏิบัติการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์การขอดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรค และประเมินห้องปฏิบัติการเดิมเข้าสู่ BSL-2 enhance ระหว่างการหาแนวทางเพื่อดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการ BSL-3 ตามข้อกำหนดของกฏหมาย

ในการร่วมหารือได้มอบหมายให้ รศ.ดร.โสรัจสิริ เจริญสุดใจ และคณะจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ BSL-2 enhance และ BSL-3 เพื่อของบประมาณกลางปี 2563 เพื่อประสานงานกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จัดหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างห้องปฏิบัติการ BSL-3 ต่อไป