inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ฝ่ายวิจัยฯเปิดพื้นที่รับฟังข้อเสนอจาก RSDI เรื่องการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ RSDI นำทีมโดย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม นำคณะนักวิจัยเข้าพบเพื่อเสนอร่างแผนงานวิจัย Research Programs เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะนสมกับชุมชนภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นโครงการในเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการเกษตร เพื่อมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ด้วยการนำอัตราการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10