inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ITAP เปิดโครงการช่วยค่าตรวจสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ โรค [COVID-19]

ITAP มีโครงการช่วยค่าตรวจสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์โรคโควิด 19 - สูงสุด 400,000 บาท หรือไม่เกิน 70%