inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
อว. ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤติการระบาด [Covid-19]

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/New skill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่ออบรมทักษะอาชีพให้ผู้ว่างงาน/แรงงานคืนถิ่นและผุ้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบให้มีความพร้อมสร้างงานสร้างรายได้ด้วยตัวเอง

เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม SME

เพื่อยกระดับทักษะชั้นสูงให้กับผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

เพื่อเพิ่มเติมทักษะการทำงานสมัยใหม่ให้กับนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่การทำงาน

เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับคนไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่หา

นางสาวพัชรพร เทอดธรรมไพศาล

โทร. 02-0395-629-31 e-mail: non.degree2020@gmail.com

download file