inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ปปช ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ปี63

ปปช ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ปี63 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

Download File