inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Graduate Studies, KKU.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการเก็บตัวอย่างชีวภาพด้านโรค COVID-19 เพื่อศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ตามลิงก์ที่แนบมานี้ค่ะ

https://drive.google.com/file/d/19JgonhXztcCDiqVQ3DvqAI1HB35FtNHg/view

 **หมายเหตุ ท่านสามารถขอรับทุนได้มากกว่า 1 โครงการ/นักวิจัย 1 ท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรัชดา โทร 67017 อีเมล pohnma@kku.ac.th