inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ขอเชิญ บุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพนักงานองค์กร สมัครเข้าร่วม “ โครงการพัฒนานวัตกร วิศวกร นักวิจัย วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์”

คุณสมบัติ

1.บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น สัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรมด้าน AI

2.ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้

3.มีทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษา หรือความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์

เอกสารสำหรับการสมัคร

1.รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

2.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

2.1 ส่งไฟล์ประวัติผลงานรวมเป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า A4

2.2 เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต้องมีรายละเอียดที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการ ประสบการณ์พิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนรางวัลหรือใบรับรองคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

3.เรียงความเพื่อแสดงถึงความเข้าใจในด้านปัญญาประดิษฐ์ แรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการ การนำเอาความรู้ความสามารถที่ได้จากโครงการไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นไฟล์ PDF

4.จัดทำคลิปวิดิโอแนะนำตัวสั้น ๆ ระยะเวลา 3 นาที ส่งเป็นรูปแบบ URL จาก Youtube

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://superai.aiforall.in.th

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเฌอมาธ หงส์อัครพันธุ์ โทร. 02-0620978 email info@aiat.or.th