inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยกองบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปี 2563 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยกองบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปี 2563 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ผู้สมัครยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อสมัครขอรับทุน โดยจัดทำข้อเสนอโครงการความยาวไม่เกิน 15 หน้า จำนวน 5 ชุด เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด แล้วส่งไปยังผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Microsoft Word) ทาง E-mail : somtho@kku.ac.th ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  

สามารถศึกษารายละเอียดการประกาศรับสมัคร และ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1gPedFvTb2kxlIXJOdeaKg0uhlE7GVr-I?usp=sharing

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมหวัง ทองนำ โทร. 42127, 081-0530452

กำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน ประจำปี 2563 (รอบที่ 2 )

รายการ
วัน/เดือน/ปี
1) ประกาศรับสมัครทุนฯ
2 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563
2) ประกาศผลการพิจารณาโครงการ
31 กรกฎาคม 2563
3) ทำสัญญารับทุน
ภายใน 14 สิงหาคม 2563