inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Graduate Studies, KKU.
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2563

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2563 ดังนี้

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 2-3-4 กันยายน 2563 (3วัน)

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit-PMU)วันที่ 7-8 กันยายน 2563 (2วัน)

3.วิธีการวิจัยแบบสังคมศาสตร์แบบผสม (MIX METHOD) วันที่ 10-11 กันยายน 2563 (2วัน)

4. การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 16-17-18 กันยายน 2563 (3วัน)

หมายหตุ มีค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร

ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ www.rpa.or.th