inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ทุน: นักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง
: เบญจพร โคกแปะ
: 043-203177 เบอร์ภายใน 50449 มือถือ 099-4691511
: banjko@kku.ac.th
1) นักวิจัยยื่นใบสมัคร
1.1 ใบสมัคร (ผ่านคณะหรือต้นสังกัด)

2) คณะกรรมการพิจารณาสรรหานักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง

3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน