inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ทุน: วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: สุณิษา แสงเหลา
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 42758, 42131
โครงการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการวิจัยสถาบัน วันที่ 26 ธ.ค.61

เอกสารประกอบการบรรยาย "การปฐมนิเทศนักวิจัยสถาบัน"
การรายงานผลโครงการวิจัยสถาบัน

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง