inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Technology Transfer Affairs, KKU.

RESEARCH NEWS
ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
รับข้อเสนอ : 16 ก.ค.2561 - 31 ธ.ค.2561 [เหลือเวลา 44 วัน]
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับข้อเสนอ : 5 ก.พ.2561 - 31 ธ.ค.2561 [เหลือเวลา 44 วัน]
ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
รับข้อเสนอ : 14 ก.พ.2561 - 30 ธ.ค.2561 [เหลือเวลา 43 วัน]
ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย
สสว เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร
รับข้อเสนอ : 6 ก.ย.2561 - 7 ธ.ค.2561 [เหลือเวลา 20 วัน]
ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว
เอกสารประกอบการบรรยาย สวทน
รับข้อเสนอ : 14 ก.ย.2561 - 30 พ.ย.2561 [เหลือเวลา 13 วัน]
ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย
เอกสารประกอบการบรรยาย วช
ปิดแล้ว : 14 ก.ย.2561 - 31 ต.ค.2561
ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย

More News »


RAD NEWS
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
ระหว่างวันที่ : 10 เม.ย.2561 - 30 พ.ย.2562 [เหลือเวลา 378 วัน]
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างวันที่ : 5 ก.พ.2561 - 31 ธ.ค.2561 [เหลือเวลา 44 วัน]
หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ : 8 พ.ย.2561 - 30 พ.ย.2561 [เหลือเวลา 13 วัน]
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิก e-Platform เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเยงบนฐานความรู้
หมดเขตแล้ว : 27 มิ.ย.2561 - 31 ต.ค.2561
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม

More News »

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043 203176
โทรสาร 043 203177
อีเมล์ : inforad.kku@gmail.com

Research Administration Division (rad)
Khon Kaen University
Office of the President, Building 2, 2th floor
123, Moo 16, Mittapab Road, Nai-Muang
Muang District, Khon Kaen 40002, Thailand.
Tel : (+66) 4320 3176, Fax : (+66) 4320 3177
e-mail : inforad.kku@gmail.com

© Copyright 2018
Design by : Wanchai Panpim
e-mail : panpim@kku.ac.th