inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ทุนวิจัยอุดหนุนทั่วไป (วช.)
: สมหวัง ทองนำ, พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 42127, 42131
การขอทุน ปี 2563


ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
การทำสัญญารับทุนและรับเงินงวดที่ 1

การรายงานความก้าวหน้าและรับเงินงวดที่ 2

การรายงานผลการวิจัยและรับเงินงวดที่ 3

การจัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์