inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Technology Transfer Affairs, KKU.
ทุน: สนับสนุนการวิจัย และบริการวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย
: เศรษฐสิริ ภักดีปัญญา
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 42761
แบบมอบอำนาจ

แบบบันทึกลงนาม (ภายใน)

แบบหนังสือ (ภายนอก)

เอกสารขึ้นทะเบียนจ้างที่ปรึกษา
ประกาศ หลักเกณฑ์ ทุนวิจัยภายนอก

แผนภูมิ ขั้นตอน

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอและสัญญารับทุน