inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Graduate Studies, KKU.
การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุสำหรับงานวิจัย และบริการวิชาการ
: สุณิษา แสงเหลา
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 50118
รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list)

คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง