inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
RAD NEWS
: จินตนา มูลตรี
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 48189

Found : 276 Records.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ : 7 มกราคม 2562 - 28 ธันวาคม 2562 (เหลือเวลา 248 วัน)
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 220 วัน)
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สวทช เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ
ระหว่างวันที่ : 18 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 (เหลือเวลา 67 วัน)
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ : 25 มิถุนายน 2562 - 29 มิถุนายน 2562 (เหลือเวลา 66 วัน)
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจําปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
ระหว่างวันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562 (เหลือเวลา 8 วัน)
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
open call for submitting research manuscripts at the RSU national and international research conference 2019
ระหว่างวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 เมษายน 2562 (เหลือเวลา 2 วัน)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมดเขตแล้ว : 27 มีนาคม 2562 - 17 เมษายน 2562
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญชวนส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
หมดเขตแล้ว : 19 มีนาคม 2562 - 15 เมษายน 2562
หน่วยงาน : เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่