inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Technology Transfer Affairs, KKU.
RAD NEWS
: จินตนา มูลตรี
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 48189

Found : 255 Records.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 353 วัน)
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 4
ระหว่างวันที่ : 16 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562 (เหลือเวลา 37 วัน)
หน่วยงาน : สถาบันคลังสมองของชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 19 วัน)
หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หมดเขตแล้ว : 26 พฤศจิกายน 2561 - 10 ธันวาคม 2561
หน่วยงาน : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
หมดเขตแล้ว : 8 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิก e-Platform เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเยงบนฐานความรู้
หมดเขตแล้ว : 27 มิถุนายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม