inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
RAD NEWS
: จินตนา มูลตรี
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 48189

Found : 303 Records.

ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และการอ่านรายงานเพื่อการนำไปใช้
ระหว่างวันที่ : 6 สิงหาคม 2562 - 19 สิงหาคม 2569 (เหลือเวลา 2461 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบสรุปโครงการกิจกรรมแนะนำเครื่องมือวิจัยขั้นสูง
ระหว่างวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 - 30 มกราคม 2563 (เหลือเวลา 68 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรุปรายงาน โครงการจัดอบรมการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยเครื่องมือ มข
ระหว่างวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 - 30 มกราคม 2563 (เหลือเวลา 68 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ : 7 มกราคม 2562 - 28 ธันวาคม 2562 (เหลือเวลา 35 วัน)
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563)
ระหว่างวันที่ : 1 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 7 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 7 วัน)
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
หมดเขตแล้ว : 27 กันยายน 2562 - 8 ตุลาคม 2562
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยราชภัฎธนบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
หมดเขตแล้ว : 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
หน่วยงาน : กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย งานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์