inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
RAD NEWS
: จินตนา มูลตรี
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 48189

Found : 292 Records.

ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และการอ่านรายงานเพื่อการนำไปใช้
ระหว่างวันที่ : 6 สิงหาคม 2562 - 19 สิงหาคม 2569 (เหลือเวลา 2558 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ : 7 มกราคม 2562 - 28 ธันวาคม 2562 (เหลือเวลา 132 วัน)
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 104 วัน)
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในตนเอง” โครงการต่อเนื่อง UKM 35 ตามแผนกลยุทธ์เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)
ระหว่างวันที่ : 14 สิงหาคม 2562 - 20 กันยายน 2562 (เหลือเวลา 33 วัน)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication)
ระหว่างวันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 (เหลือเวลา 13 วัน)
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ : 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562 (เหลือเวลา 13 วัน)
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562
ระหว่างวันที่ : 19 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562 (เหลือเวลา 3 วัน)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา
ระหว่างวันที่ : 6 สิงหาคม 2562 - 19 สิงหาคม 2562 (เหลือเวลา 1 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ระหว่างวันที่ : 6 สิงหาคม 2562 - 19 สิงหาคม 2562 (เหลือเวลา 1 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น