inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Graduate Studies, KKU.
RAD NEWS
: จินตนา มูลตรี
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 48189

Found : 320 Records.

ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และการอ่านรายงานเพื่อการนำไปใช้
ระหว่างวันที่ : 6 สิงหาคม 2562 - 19 สิงหาคม 2569 (เหลือเวลา 2196 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรุปโครงการซ่อมบำรุงเครื่องมือวิจัยขั้นสูงศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 (เหลือเวลา 139 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สรุปโครงการจัดประชุมเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562
ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 (เหลือเวลา 139 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สรุปผลโครงการซ่อมบำรุงเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 62
ระหว่างวันที่ : 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 (เหลือเวลา 139 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เอกสารงานเชิงวิเคราะห์งานโสตทัศนศึกษา กับการประชาสัมพันธ์สื่อวิจัย กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย
ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563 (เหลือเวลา 77 วัน)
หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย
สรุปผลรายงานโครงการ Espel 62 Final และ สรุปผลรายงานดครงการเคือข่ายนักวิทย์ 62
ระหว่างวันที่ : 24 ธันวาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2563 (เหลือเวลา 77 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
หมดเขตแล้ว : 1 เมษายน 2563 - 15 พฤษภาคม 2563
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ป.ป.ช. ประกวดราคาจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปรมาณ 63
หมดเขตแล้ว : 1 เมษายน 2563 - 3 เมษายน 2563
หน่วยงาน : สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต
หมดเขตแล้ว : 20 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข