inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
หมดเขตแล้ว : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 53 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคมและเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2562 โดยโครงการทุนฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน (รายละเอียดโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนฯ ของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุน รุ่นที่ 61,62 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • อายุระหว่าง 25 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (จนถึงวันปิดรับสมัคร)
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (wไม่จำกัดสาขา)
  • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม
  • ทั่งนี้ ผู้สนใจสามารถจัดทำเอกสารใบสมัคร และส่งมายังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-2788400 ต่อ 1821 สายตรงหมายเลข 02-2985646 e-mail: deqpinter1978@gmail.com หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ www.deqp.go.th , www.iatssforum.jp/en/